OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.59.2013

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodnej w mieście: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Mickiewicza  w Ustroniu

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC-U –SN8 dn 200 x 5,9  L= 84,5m  i dn 160 x 4,7 L=8,0m

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót (które mają charakter pomocniczy przy wycenie oferty).

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych Andrzej Siemiński  tel. 33 8579-319

- w sprawach procedury konkursowej Józef Kuczera tel. 33 8579-322


Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.11.2013 r.

  

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:Konkurs –

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodnej w mieście: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Mickiewicza  w Ustroniu”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 19.09.2013 r. do godz. 10:00.

 

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

 

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 11.09.2013 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:59 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodnej w mieście: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Mickiewicza w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:11.09.2013 14:00
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:27.09.2013 15:09