OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.60.2013

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Sukcesywny zakup piasku wraz z dostawą na potrzeby prowadzenia akcji zimowej 2013 – 2014 na terenie Miasta Ustroń


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie polega na sukcesywnej dostawie piasku płukanego o uziarnieniu 0–2 mm zgodnie z normą 

BN-87/6774-04 . Dostawy będą realizowane sukcesywnie z częstotliwością uzależnioną od panujących warunków atmosferycznych, minimalna ilość pojedynczej transzy dostawy piasku wyniesie nie mniej niż 20 ton. Piasek należy dostarczać na bazę w Ustroniu przy ulicy Krzywej. Każda partia towaru winna, wskazywać producenta oraz atest dopuszczający piasek na drogach publicznych.

Ilość: Ze względu na rozliczeniową cenę jednostkową Zamawiający wprowadzi próg wartościowy umowy w wysokości 20.000,00 zł brutto.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych Andrzej Siemiński      tel. 33 8579-319

- w sprawach procedury konkursowej Józef Kuczera  tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2014 roku

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:Konkurs – Sukcesywny zakup piasku wraz z dostawą na potrzeby prowadzenia akcji zimowej 2013 – 2014 na terenie Miasta Ustroń”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 20.09.2013 r. do godz. 10:00.

 

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ----------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 12.09.2013 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:60 Sukcesywny zakup piasku wraz z dostawą na potrzeby prowadzenia akcji zimowej 2013 – 2014 na terenie Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:12.09.2013 09:52
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:25.09.2013 10:16