OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.62.2013

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Wzmocnienie konstrukcji wieży oraz adaptacja poddasza wraz z przebudową łazienek w budynku OSP Centrum


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzmocnienia konstrukcji wieży budynku strażnicy. Wzmocnienie realizowane będzie poprzez wykonanie wewnętrznej konstrukcji stalowej (kratownica przestrzenna). Wewnątrz wykonane zostaną podesty i schody wewnętrzne, wzmocnienia żelbetowe oraz wykonane zostaną prace wykończeniowe (nowa instalacja elektryczna, prace tynkarskie i malarskie). Wymieniowe zostaną schody rozkładane prowadzące na podest wieży. Dodatkowo należy przewidzieć w ofercie malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi ścian (30m2) oraz sufitu (85m2) - roboty nie ujęte w przedmiarze robót.

Prace realizować należy w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany.

Zgodnie z projektem przewiduje się zabudowanie 2.755 kg stali walcowanej.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych Sławomir Bąk tel. 33 8579-322

- w sprawach procedury konkursowej Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 29.11.2013 r.

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Wzmocnienie konstrukcji wieży oraz adaptacja poddasza wraz z przebudową łazienek w budynku OSP Centrum"

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 03.10.2013r. do godziny 10:00.

 

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

 

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ---------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 25.09.2013 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:62 Wzmocnienie konstrukcji wieży oraz adaptacja poddasza wraz z przebudową łazienek w budynku OSP Centrum
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:25.09.2013 12:43
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:14.10.2013 07:20