OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
nr ZP.271.3.63.2013
Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:
Wykonanie monitoringu na terenie miasta - modernizacja monitoringu miejskiego


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji systemu monitoringu miejskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia – „Wykaz prac przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji monitoringu miejskiego”.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego biuro nr 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych          Marcin Chmiel tel. 33 8579-329
- w sprawach procedury konkursowej          Józef  Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 22.11.2013 r.

Wymagany termin gwarancji: 36 miesięcy
 
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: 
„Konkurs – Modernizacja monitoringu miejskiego”
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do dnia 03.10.2013r. do godz. 10:00.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 


             Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
                               Cena ocenianej oferty
 
 


Ustroń, dn. 25.09.2013r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:63 Wykonanie monitoringu na terenie miasta - modernizacja monitoringu miejskiego
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:25.09.2013 14:45
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:11.10.2013 15:25