OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.65.2013

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Sukcesywny zakup piasku wraz z dostawą na potrzeby prowadzenia akcji zimowej 2013 – 2014 na terenie Miasta Ustroń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie polega na sukcesywnej dostawie piasku płukanego o uziarnieniu 0–2 mm zgodnie z normą BN-87/6774-04 . Dostawy będą realizowane sukcesywnie z częstotliwością uzależnioną od panujących warunków atmosferycznych, minimalna ilość pojedynczej transzy dostawy piasku wyniesie nie mniej niż 20 ton. Piasek należy dostarczać na bazę w Ustroniu przy ulicy Krzywej. Każda partia towaru winna, wskazywać producenta oraz atest dopuszczający piasek na drogach publicznych.
 
Ilość: Ze względu na rozliczeniową cenę jednostkową Zamawiający wprowadzi próg wartościowy umowy w wysokości 20.000,00 zł brutto.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 


Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319
- w sprawach procedury konkursowej Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2014 roku

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: „Konkurs – Sukcesywny zakup piasku wraz z dostawą na potrzeby prowadzenia akcji zimowej 2013 – 2014 na terenie Miasta Ustroń

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 11.10.2013 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = ---------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 03.10.2013 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:65 Sukcesywny zakup piasku wraz z dostawą na potrzeby prowadzenia akcji zimowej 2013 – 2014 na terenie Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:03.10.2013 10:24
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:29.10.2013 10:47