OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
nr ZP.271.3.66.2013

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64 w Ustroniu”


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie polega na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64 w Ustroniu”:
- sprawdzenie dokumentacji technicznej 
- bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcami na podstawie przyjętego harmonogramu robót
- koordynacja wszystkich wykonawców na placu budowy
- egzekwowanie od Wykonawców postanowień umowy
- udział w radach budowy
- prowadzenie i kontrola prawidłowości rozliczeń wykonanych robót
- prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej
- prowadzenie dokumentacji fotograficznej
- rozliczenie inwestycji
- niezbędne sprawozdania i kontrola finansowa 
- dokonanie czynności odbiorowych wraz z odbiorem końcowym inwestycji

Zakres usług obejmuje:
nadzór nad robotami rozbiórkowymi i przygotowawczymi, robotami remontowymi i konstrukcyjnymi związanymi z modernizacją budynku, robotami elewacyjnymi, robotami związanymi z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi, wod.-kan., c.o., zewnętrznej instalacji elektrycznej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. 

WARUNEK: Zamawiający wymaga od inspektora nadzoru przeprowadzenia co najmniej 3 razy w tygodniu kontroli placu budowy podczas prowadzenia robót oraz wstawienie się na każde wezwanie Zamawiającego.  
Wartość zadań wynikająca z złożonej oferty  wynosi 977 092,95 zł brutto.

Nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy z dnia 7.07. 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z  2010  Nr 243 poz. 1623), a w szczególności wymagani są inspektorzy nadzoru posiadający następujące uprawnienia: konstrukcyjno-budowlane, drogowe, instalacyjne w zakresie sieci (wodociągowych, kanalizacyjnych) oraz elektryczne. Przy czym jeden z inspektorów musi spełniać rolę inspektora koordynującego odpowiedzialnego za pracę pozostałych inspektorów.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego biuro nr 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych:  Dorota Fijak tel. 33 8579-331,
Michał Kozłowski tel. 33 8579-321
- w sprawach procedury konkursowej Józef  Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.05.2014 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: 
Konkurs – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:   Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64 w Ustroniu”
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do dnia 11.10.2013r. do godz. 10:00.
 


Ustroń, dn. 03.10.2013r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:66 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64 w Ustroniu”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:03.10.2013 12:27
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:04.11.2013 15:12