OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.67.2013

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana 3 sztuk studni kanalizacyjnych dn 1000 mm betonowych na studnie dn 400 niewłazowe PVC na czynnym ciągu kanalizacyjnym w ulicy Dominikańskiej w Ustroniu Hermanicach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty.
Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 


Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319
- w sprawach procedury konkursowej Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 35 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany termin gwarancji: 36 miesięcy.


Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:  
„Konkurs – Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 21.10.2013 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 11.10.2013 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:67 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:11.10.2013 08:25
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:24.10.2013 09:36