OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.68.2013

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wycinka drzew oraz frezowanie korzeni na terenie Miasta Ustroń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na wycince drzew oraz frezowaniu korzeni na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy w ramach zadania „Pielęgnacja i wycinka drzew”.
Korzenie pozostałe po usunięciu drzew rosnących przy ul. Wczasowej na nieruchomości pgr nr 4086/33 Wykonawca wykopie i zutylizuje we własnym zakresie, a teren nieruchomości uporządkuje i wyrówna.
Frezowanie korzeni należy wykonać na głębokość 30 cm. Drewno pozyskane po wycince Wykonawca przetransportuje i zmagazynuje na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Ustroniu przy ul. Konopnickiej.
Termin realizacji: 26 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym do usunięcia drzew z gatunku wierzba iwa rosnących na nieruchomości pgr nr 3912/4 oraz drzew z gatunku świerk pospolity i świerki kłujące rosnące na nieruchomości pgr 346/34 może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez Zamawiającego ostatecznego zezwolenia na wycinkę drzew.
Zamawiający zastrzega sobie, iż wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia oprócz prac wycenionych zgodnie z załączonym formularzem cenowym (np. uzyskanie zgody na wyłączenia prądu bądź ściągnięcia przewodów energetycznych lub telefonicznych, zabezpieczenia ruchu w czasie prowadzenia prac, koszty opłaty związanej z zajęciem pasa drogowego oraz sprzątanie terenu z gałęzi i urobku - niezwłocznie po przeprowadzeniu prac na danej nieruchomości) powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach formularza cenowego.
Wycinkę drzew należy przeprowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach procedury konkursowej   Józef Kuczera tel. 33 8579-322
- w sprawach technicznych Joanna Pietrzyk tel. 33 8579-313

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 26 dni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: 
Konkurs – Wycinka drzew oraz frezowanie korzeni na terenie Miasta Ustroń”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 24.10.2013 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn.16.10.2013 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:68 Wycinka drzew oraz frezowanie korzeni na terenie Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:16.10.2013 15:21
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:05.11.2013 13:49