OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.70.2013

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Zakup i montaż kamery dla Urzędu Miasta

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kamery na dachu budynku Urzędu Miasta Ustroń.
Zakres zamówienia obejmuje:
1)Dostawę kamery SONY SNC-ER585 OBROTOWA FULL HD 360 stopni, zoom x30
Parametry: 
-Zoom optyczny 
-Klasa szczelności IP66
-Temp pracy  od -29 do +50 st. C 
- Obsługiwane kodeki  : H.264, MPEG-4,JPEG

2) Dostawę konstrukcji wsporczej i montaż  kamery na konstrukcji wspornej. Kamera  musi być zamontowana  w sposób trwały na dachu budynku Urzędu Miasta w Ustroniu  na  konstrukcji wsporczej.  Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana  z aluminium o podstawie trójkąta  i wysokości  240cm. Konstrukcja powinna  składać  się z dwóch modułów  o wysokości 120cm, z możliwością w przyszłości rozbudowy konstrukcji do  wysokości  480cm. Konstrukcja musi wykazywać odpowiednią sztywność , aby obraz transmitowany z kamery nie wpadał w drgania. Konieczne jest również dostarczenie rysunków technicznych, wykonanych przez osobę mającą uprawnienia  projektowe, tak aby  w przyszłości  na ich podstawie była możliwość zgłoszenia  budowlanego.

3) Podłączenie i konfiguracja  kamery pod  wskazany serwer streakingu.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych Michał Glajc tel. 33 8579-346
- w sprawach procedury konkursowej Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany termin gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
 „Konkurs – Zakup i montaż kamery dla Urzędu Miasta”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 04.11.2013 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 25.10.2013 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:70 Zakup i montaż kamery dla Urzędu Miasta
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:25.10.2013 14:20
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:13.11.2013 13:09