OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.71.2013

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Remont i wymiana elementów grzewczych w  PIAPach (infokioskach)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont i wymiana elementów grzewczych w  5 PIAPach (infokioskach) na terenie Miasta Ustroń poprzez:
• Uszczelnienie obudowy 
• Usztywnienie  obudowy w celu zwiększenia szczelności infokiosku
• Montaż konstrukcji usztywniającej  infokiosk
• Wymiana zasilacza do  urządzenia (routera)  na zasilacz buforowy 12v 
• Wymiana zasilacza awaryjnego  230v  na UPS z funkcją startu po kompletnym rozładowaniu baterii 
• Wymiana systemu ogrzewania  (z napięcia 230v) w infokioskach  na ogrzewanie zasilane  napięciem 48V 
• Ponowne poprowadzenie  instalacji  elektrycznej oraz okablowania 

Szczegółowy zakres zamówienia dla poszczególnych infokiosków zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 


Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych Michał Glajc tel. 33 8579-346
- w sprawach procedury konkursowej Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia zawarcia umowy

Wymagany termin gwarancji: 36 miesięcy.


Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
 „Konkurs – Remont i wymiana elementów grzewczych w  PIAPach (infokioskach)”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 04.11.2013 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 25.10.2013 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:71 Remont i wymiana elementów grzewczych w PIAPach (infokioskach)
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:25.10.2013 14:22
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:13.11.2013 14:06