OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.72.2013

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa pomp do pompowni liniowych w ramach zadania pn.: Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp do pompowni liniowych na ciągach kanalizacji sanitarnej (ul. Partyzantów i ul. 3 Maja-Jelenica w Ustroniu). W zakres zamówienia wchodzi dostawa 2 kompletów:
1. Pompa Grundfos z wirnikiem S-TUBE typ SL1.50.65.15.2.50B – 1,5 kW, kabel 10 m,
2. Autozłącze DN65 do SE/SL.
Miejsce dostawy: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. Rejon Ustroń ul. Wczasowa 10

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 


Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
 - w sprawach technicznych Janina Korcz tel. 33 8579-320
 - w sprawach procedury konkursowej Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany termin gwarancji: 36 miesięcy.


Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
 „Konkurs – Dostawa pomp do pompowni liniowych w ramach zadania pn.: Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 06.11.2013 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 29.10.2013 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:72 Dostawa pomp do pompowni liniowych w ramach zadania pn.: Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:29.10.2013 09:18
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:25.11.2013 13:28