OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 


Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu ul. Rynek 4, 43-450 Ustroń 

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Projekt adaptacji pomieszczeń biblioteki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu adaptacji i przebudowy pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Wantuły w Ustroniu wg programu funkcjonalno-użytkowego.

Projekt powinien obejmować

a) adaptację nieużytkowego poddasza na cele związane z wykorzystaniem na mini kino i zamiennie na salę wykładową oraz warsztaty dla artystów,

b) kino powinno być wyposażenie min. w nagłośnienie przestrzenne, ekran zwijany i krzesła,

c) przebudowę istniejącej biblioteki i zaprojektowanie czytelni i wypożyczalni na poziomie parteru oraz przebudowę pomieszczeń biblioteki w pozostałej części budynku,

d) należy wykonać rysunki szczegółowe mebli biblioteki z uwzględnieniem antresoli oraz przewiązki pomiędzy częścią lewą i prawą budynku,

e) projekt techniczny dobudowy windy do budynku warz z niezbędną przebudową pomieszczeń wewnętrznych w celu zapewnienia bezpośredniej komunikacji,

f) projekt przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej, c.o., wod.-kan. - z podziałem na podliczniki.

Wyżej wymieniona dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane, Rozporządzeniem z dnia 27.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem z dnia 24.09.2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dokumentacja winna zawierać niezbędne dla rozporządzenia inwestycji wszystkie uzgodnienia branżowe wymagane prawem budowlanym wraz z pozwoleniem na budowę. Całe opracowanie należy wykonać w wersji papierowej 5 egzemplarzy i cyfrowej z rozszerzeniem PDF.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych Michał Kozłowski tel. 33 8579-321

- w sprawach procedury konkursowej Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi koncepcję planowanej przebudowy. Każdy etap projektu musi być zatwierdzony przez zamawiającego. Ustala się termin wykonania projektu wraz z kosztorysami do 31 grudnia 2013 r. oraz uzyskanie wszystkich pozwoleń do 30 kwiecień 2014 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: 

„Konkurs – Projekt adaptacji pomieszczeń biblioteki”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 20.11.2013 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%): CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.


Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 


Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C = -------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 12.11.2013 r.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:BM Projekt adaptacji pomieszczeń biblioteki
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:12.11.2013 11:24
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:25.11.2013 07:33