OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr G2/K/01/2013

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 31, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa bonów towarowych – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do zrealizowania w punktach handlowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego, o następujących nominałach:

Bon o nominale 100 zł - ilość 209 sztuk o wartości 20 900 zł,
Bon o nominale 50 zł – ilość 10 sztuk o wartości 500 zł,

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych Iwona Werpachowska tel. 33 8545-636
- w sprawach procedury konkursowej Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10.12.2013 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: „Konkurs – Dostawa bonów towarowych”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 05.12.2013 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

KRYTERIUM 1
Cena oferty – łączna cena brutto, za 209 sztuk bonów towarowych o wartości 100 PLN i 50 sztuk bonów towarowych o wartości 50 PLN.
CENA 90 %. W tym kryterium wykonawca może uzyskać max 90 punktów.
W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa=  (cena najniższa)/(cena badana)  x 100 punktów x 90%


KRYTERIUM 2
Dostępność sieci – rozumiana jako suma punktów handlowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego wymienionych w formularzu – Lista Punktów Handlowych
DOSTĘPNOŚĆ SIECI 10%. W tym kryterium wykonawca może max uzyskać 10 punktów.
W kryterium „dostępność sieci” zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa=  (dostępność sieci badana)/(dostępność sieci najwyższa)  x 100 punktów x 10%


OCENA OFERTY = KRYTERIUM 1 + KRYTERIUM 2


Ustroń, dn. 27.11.2013 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:G2 01 Dostawa bonów towarowych – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:27.11.2013 10:30
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:11.12.2013 10:30