Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 października 2004r.

            W skład majątku Gminy Ustroń wchodzą nieruchomości podzielone na :

 grunty niezabudowane -

-  zasoby / grunty nie oddane w użytkowanie , zarząd , użytkowanie wieczyste ,pozostające w  dyspozycji  Miasta

 -  place, zieleńce, parki ,skwery , parkingi , drogi , pobocza ,

-  rezerwa pod budownictwo  mieszkaniowe   i infrastrukturę ,.

grunty zabudowane   :

- tereny pod budynkami mieszkalnymi, usługowymi, garażami, obiektami użyteczności    publicznej,

- tereny pod szkołami , przedszkolami  ,żłobkiem ,  pod obiektami  użytkowanymi   przez jednostki budżetowe.

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste  lub użytkowanie

- urządzenia i środki trwałe oddane do zarządzania i administrowania jednostkom budżetowym,

- majątek oddany jako udział w spółce.

Majątek opisany powyżej Gmina Ustroń nabyła:

I /

-          z mocy prawa / komunalizacja  w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 10 maja 1990r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /  łącznie otrzymaliśmy  849  decyzji / .                     

-na wniosek Gminy / wg. przepisów jak wyżej /

 grunt pod Schroniskiem Młodzieżowym  „ Wiecha” na Jaszowcu 

II /

- drogą umów notarialnych :

a/ wykupy gruntów pod istniejącymi ulicami głównie na poszerzenie i modernizację

b/ darowizny - Galeria Marii Skalickiej , Muzeum Kuźnictwa , pomieszczenie socjalne przy stadionie , budynek w Lipowcu przy ulicy Bernadka

c/ kupno gruntów i obiektów w celu  realizowania zadań własnych Gminy :

 Prażakówka,  Obiekt Domu Spokojnej Starości przy ulicy Słonecznej ,

grunt przy ulicy Słonecznej , budynek Liceum Ogólnokształcącego

d/ zamiany  / grunty  do zasobów/

e/ zasiedzenia - teren przedszkola w Lipowcu

str. 2 

III/

 nabyte z mocy prawa stosownie do art. 98  ustawy o gospodarce nieruchomościami

- są to grunty wydzielone  na wniosek właściciela przy podziałach nieruchomości  pod  budowę dróg /opisane w planach miejscowych jako ciągi komunikacyjne / .  W dniu gdy decyzja  zatwierdzająca podział stała się prawomocna grunty te z mocy prawa  przechodzą na własność Gminy

IV - nabyte z mocy prawa stosownie do art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną .

W zależności o sposobu zagospodarowania i formy władania  majątek ten dzielimy na grupy:

Grupa I budynki mieszkalne :

W  administrowaniu Wydziału Mieszkaniowego znajduje się  242  mieszkań w  35 obiektach

/  budynkach mieszkalnych  ,  budynku Szkoły i Przedszkola w Lipowcu , obiekcie Galerii Marii Skalickiej / 

 na ogólną wartość  1772266,65    zł. / wartość księgowa /

Zasoby mieszkaniowe mieszczą się w :

- 21  budynkach gdzie wszystkie mieszkania są lokatorskie  - łącznie  190  lokali / budynki nie wytypowane do sprzedaży /

oraz 6  lokali mieści się w obiektach szkolnych , przedszkoli , Galerii Marii Skalickiej  

- 12 budynkach  z  częściowo sprzedanymi  mieszkaniami - łącznie 52  lokali .

Dla  sprzedanych lokali  ustanowione zostało  prawo użytkowania wieczystego z udziałem odpowiadającym udziałowi danego lokalu  w budynku  lub prawo współwłasności do gruntu

Grunt pod tymi budynkami stanowi powierzchnię  0.6688 ha  .

Ustalone opłaty z tytułu współużytkowania wieczystego  wys. 1%  i należny podatek od nieruchomości są  dochodem gminy.

W 2004 roku sprzedano 22 lokale   uzyskując dochód  270623,10 zł

z czego  wpłata za grunt  wynosi 8170,80 zł  , za lokale sprzedane lokatorom  / 20 lokali /  208752,30 zł , za lokale  sprzedane w drodze  przetargu / 2 lokale/  należność 53700,00 zł. 

Porównując lata ubiegłe tj.

2000 rok/ sprzedano 15 lokali / 

2001rok/ sprzedano  13 lokali /

2002rok/ sprzedano 7 lokali /

2003rok / sprzedane 6 lokali /                                    Wykaz / tabela pkt  I A i B /

Str.3

Grupa 2. budynki użytkowe

Na stanie majątku Gminy znajdują się  34    obiekty użytkowych  o wartości  5860075,48     na gruncie o pow. ok. 4 hektary

z czego:

·         5 oddano w użytkowanie   Ochotniczym Stażom Pożarnym

·         1 obiekt firmie KS Kuźnia Inżbud Ustroń

·         14 do korzystania  Wodociągom Ziemi Cieszyńskiej

·         4 obiekty są administrowane przez Urząd Miasta / budynek administracyjny Urzędu Miasta ,  budynek dawnego Liceum , budynek na Akacjowej , budynek na Bernadka 38

·         10 obiektów jest wydzierżawianych / pawilonik  i sklepik w Hermanicach , szalety k.kortów, dom przedpogrzebowy wraz z cmentarzem, Informacja Haro, garaże w Jaszowcu ,  obiekt gospodarczy w Nierodzimiu / na terenie boiska sportowego / , , obiekt w Lipowcu ,

Na wszystkie  budowle posiadamy decyzje komunalizacyjne.

/  tabela pkt. II /

Grupa III a  grunty – niezabudowane

Ogólna powierzchnia gruntów tworzących zasób gminny  wynosi  184  hektary .

Drogi .

Ogólna powierzchnia dróg wynosi 711074 ha   z czego:

·         58,2088  ha to grunt skomunalizowany  obejmujący 496 parcel

       ogólna wartość tych dróg to – 2905136,00 zł

·         6.69370  ha to drogi nabyte umowami notarialnymi  / 215 parcel /  , ogólna wartość 368703,00 zł .

·         4.5837 ha  to grunt nabyty pod drogi z mocy prawa / w wyniku podziałów  w związku z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami / 71   parcel  

·         1.3779  ha to grunt  pod istniejącymi drogami nabyty z mocy prawa  stosownie do art 73 powołanego na wstępie. / 40 parcel

Obecnie u Wojewody Śląskiego złożone są wnioski dotyczące 10 parcel

o łącznej powierzchni 0.2698 ha .

Od czasu uruchomienia procedury związanej z regulowaniem prawnym w oparciu o przepisy art. 73 opisanego na wstępie otrzymaliśmy 31  decyzji  potwierdzających nabycie z mocy prawa gruntu zajętego pod drogi gminne . 

W 2004r. wypłacono  odszkodowanie w wys. 6800 zł / za grunt o powierzchni 492 mkw. /

Oczekujemy na ustalenie wysokości odszkodowania  za 3 nieruchomości / z 2003r/  oraz 10  z bieżącego roku -  za grunt o powierzchni 0.8184 ha .

Co powoduje ,że zapłata za grunt zostanie przesunięta na rok 2005.

Do uregulowania pozostaje grunt pod istniejącymi drogami gminnymi obejmujący powierzchnię około 8 hektarów.

W bieżącym roku wydatkowano środki w wys. 13.5440 zł. 

Zieleńce

Ogólna powierzchnia placów,  zieleńców , skwerów  wynosi 37.3039  ha  o wartości   2213428,00  zł.

Parkingi : 

Ogólna powierzchnia parkingów wynosi ok. 2.4289 ha  o wartości 174910,00 zł.

Wartość księgowa  jako środka trwałego wynosi 302873,11 zł   zł. 

Rezerwa i tereny nie zagospodarowane , oraz grunty wydzierżawione 

stanowią  ok. 40ha  / zasoby / 

Opisane w tej grupie grunty zostały wykazane na podstawie decyzji  wydanych przez Wojewodę .

 Nie wszystkie zieleńce  zostały skomunalizowane  . Pozostały do komunalizacji  bulwary nadwiślańskie  i drogi .

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

W tej grupie znajdują się   również wszystkie tereny  nie oddane w użytkowanie wieczyste , użytkowanie czy  też w zarząd .Są to tereny nie zagospodarowane , przylegające do osiedli, pobocza, rezerwa na Zawodziu, a także drogi  ,które nie zostały w ewidencji gruntów przeklasyfikowane pod względem właściwego oznaczenia użytku-Dr.

Z tego mienia w 2004 r. / dzierżawy , handel obwoźny, tablice reklamowe, zajęcie pasa drogowego /

uzyskano dochód na kwotę :

     -      229270,31zł   dzierżawy  na  gruncie o powierzchni 9.1977  ha

     -      206850,22 zł  dzierżawy czynsze

-          6808 zł  za tablice reklamowe

-          1852 zł. za zajęcie pasa drogowego

Sprzedano  w drodze przetargu  lub w trybie bez przetargowym

·          7 nieruchomości /  uzyskując dochód  196691,70 zł 

 

Grupa III b .

 użytkowanie wieczyste

Ogólna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi :

52.0000 ha / obręb Ustroń ,Lipowiec , Nierodzim,  Hermanice

z czego :

·         23 ha - grunty przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej Zacisze i innym spółdzielniom

·         19 ha -  to grunty zagospodarowane przez pracownicze ogrody działkowe. W świetle znowelizowanych przepisów o pracowniczych ogrodach działkowych grunty te z mocy prawa  zostały przekazane w użytkowanie wieczyste nieodpłatnie Polskiemu Związkowi Działkowców,  oraz grunty  pod Domem Wczasowym Złocień , Sanatorium Róża  ,  Schroniskiem Wiecha , 

·         10  ha to tereny pod indywidualnymi budynkami mieszkalnymi , pawilonami , / dotyczy osób fizycznych /

Grupa IV  . Szkoły .

Gmina posiada :

5 obiektów szkół podstawowych

z wydzielonym częściami dla Gimnazjum Nr 1 i  Gimnazjum Nr 2 

o wartości  9640603,29 zł.   / wartość wraz i budowlami i urządzeniami /

na gruncie o pow. 5.6317 ha

Stan prawny jest uregulowany . Wszystkie szkoły mają założoną Księgę Wieczystą z wpisanym prawem własności na rzecz Gminy Ustroń .

/ wykazane tabel pkt .IV ./

Grupa V  Przedszkola  i Żłobek

Stan mienia w tej grupie nie uległ zmianie . Posiadamy obecnie 6 obiektów przedszkolnych   o wartości  605541,96 zł  / wartość dotyczy dwóch przedszkoli tj. w Nierodzimiu i na Gałczyńskiego oraz część obiektu przedszkola przy Szk.Nr 3

na gruncie o pow. 2.1999 ha  o wartości 15344,00 zł.

Komunalizacja jest zakończona . Wszystkie obiekty są ujawnione w Księdze Wieczystej.   

 Żłobek

- Posiadamy jeden obiekt Żłobka  o wartości  59586,40 zł.

na gruncie o pow. 0.8416 ha  o wartości  87180,00 zł.

Komunalizacja została przeprowadzona . Nieruchomość  jest ujawniona w Księdze Wieczystej.

Grupa VI  . Obiekty sportowe.

Posiadamy  3 obiekty sportowe : boisko w Nierodzimiu,  pole namiotowe, staw kajakowy ,

O wartości 85975,35 zł  na gruncie o powierzchni 3.7340 ha

z  istniejących obiektów sportowych  wszystkie są dzierżawione

--------------------------------------------------------

Grupa VI  .Obiekty kultury .

Posiadamy 4 obiekty o  przeznaczeniu kulturalno-oświatowym,

o wartości 2729376,84  zł. na gruncie o pow. 1.2379  ha .

·         Prażakówka, Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa ,Galeria M Skalickiej  oddane w wieloletnie użytkowanie

·         Amfiteatr  / widownia , estrada, / pozostają w dyspozycji Zarządu Miasta /

Stan prawny tych nieruchomości jest ujawniony w Księdze Wieczystej .

Prawo użytkowania  jednostek kultury jest  wpisane do Ksiąg Wieczystych

Część tabelaryczna  pkt VII

Grupa 9  Sieć i mienie wodociągowe .

W skład tego mienia wchodzą:

obiekty oczyszczalni ścieków , przepompownie, zbiorniki wody , stacje uzdatniania wody kolektory, sieci wodociągowe .

część tego mienia wchodzi w skład spółki wodociągowej Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej wniesiona jako aport gminy do spółki.

Zgodnie z treścią aktu notarialnego  wartość wniesionego mienia wynosi 40.045.500 zł. jako wkład niepieniężny / jest to grunt o pow. 4.2394 ha  wraz z zbiornikami wody i stacją uzdatniania wody i sieciami / .

W bieżącym roku  wybudowano 599 mb sieci wodociągowej  oraz 7989 mb kanalizacji sanitarnej

---------------------------------------------------------------------------------

Informację opracowała Jadwiga Górecka wykorzystując do tego celu dokumentację przedłożoną przez Wydział  Mieszkaniowy , informację z Wydziału Finansowego, Wydziału IGG , oraz dane zawarte w ewidencji gruntów.

Podsumowanie .

Ogólna wartość gruntów wynosi :  18228427,00 zł

Ogólna wartość obiektów wynosi : 21056299,08 zł

Ogólna powierzchnia gruntu gminnego  184 ha + 52 ha  użytkowanie wieczyste

Udział Gminy w spółkach :

 Przedsiębiorstwo Komunalne  2.762.354,00 zł.

TBS                                            3.522.000,00 zł

Wodoc.Ziemi Cieszyńskiej     11.006.000,00 zł

Kolej Linowa                             5.562.100,00 zł

                          ----------------------------------------

                                                22.852.454,00 zł

Ustroń dnia 30 października 2004 r. 

 

Analiza dochodów z mienia komunalnego

rodzaj

Rok 2004

/koniec października /

Rok 2003 

/ koniec października

Różnica

Z dzierżaw

Tablice reklamowe

Zajęcie pasa drogowego

436120,53 zł

6808 zł

1852 zł =8660

=444780,53 zł

294246,85

54824,77

16077,16

365148,78   

Zwiększony

o

79631,75 zł

Przekształcenia użytk. wiecz

 na własność

.......................

13679,75

 

Sprzedaże

196691,70 

238660,00

zmniejszony

 o 41968,30

zł.

Sprzedaż lokali

 22 lokale

270623,10 zł

 6  lokali

42360,00 lokale

1150,00  grunt

Zwiększony o  228263,10 zł

 Razem  dochody

912095,33 zł

659848,53 zł.

Zwiększony o 

Kwotę  252246,80 zł.

 .......................

.............................

Zamiany / dopłaty /

......................

Wydatki / kupno /

Wniesienie aportu do spółki Kolej Linowa

178100,00zł 

Budowa wodoc.

 

Budowa kan.sanitarnej

 

Koszty związane z  wykupem

Pod drogi / z mocy prawa/

Pod drogi  umowami notarialnymi

6800zł

6744 zł

13544 zł

 

17920,00 zł

Mniejsza o 4376zł

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 października 2004r
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.03.2005 10:24
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2005 10:24

Rejestr zmian dokumentu