Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ustron.bip.info.pl


Ustroń: Termomodernizacja SP-6
Numer ogłoszenia: 59942 - 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń , Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, faks 0-33 857 93 30.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja SP-6.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na częściowej wymianie okien i drzwi stalowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu w ramach zadania pn.: Termomodernizacja SP-6. Zakres robót obejmuje elewację południową i częściowo wschodnią (od strony dziedzińca szkoły, segmenty A i B). Na elewacji południowej wymienione zostaną także zewnętrzne drzwi do jadalni, a w segmencie B także wewnętrzne ścianki stalowe z naświetlami (w jadalni i przy kuchni). Okna pcv posiadać będą nawiewniki ciśnieniowe sterowane ręcznie. Drzwi zewnętrzne z profilu aluminiowego ciepłego i wewnętrzne z profilu zimnego. Wykonane zostaną również towarzyszące prace budowlane polegające na zaślepieniu kilku okien z demontażem parapetów wewnętrznych, a miejscami na częściowym zamurowaniu otworów okiennych. W miejscu prowadzonych robót wykonane zostaną prace tynkarskie. Ściany i ościeża zostaną pomalowane na kolor dopasowany do koloru istniejącego w pomieszczeniu. Zdemontowane zostaną wszystkie kraty na oknach, bez ponownego montażu. Zakres robót przedstawiono na załączonych rysunkach. Nie przewiduje się wymiany parapetów zewnętrznych, zaproponowane przez oferenta rozwiązania muszą zapewnić szczelność na połączeniu między nowym oknem, a istniejącym parapetem zewnętrznym. Do wymiany przewidzieć należy 2 parapety wewnętrzne na klatce schodowej szer. 42 i 56cm. Szklenie okien wkładami jednokomorowymi (Umax=1,0W/m2K). Profile ramy, skrzydła i słupka minimum pięciokomorowe w klasie A.

Zakres robót:

A.     Demontaż okien drewnianych i drzwi przeszklonych stalowych

-      Poz. 1.      4szt okien 180/175cm,

-      Poz. 1.a.   3szt okien 240/175cm,

-      Poz. 2.      21szt okien 180/205cm,

-      Poz. 2.a.   10szt okien 240/205cm,

-      Poz. 3.      2szt okien 120/205cm,

-      Poz. 4.      2szt okien 60/60cm,

-      Poz. 5.      1szt okna 90/60cm,

-      Poz. 5.a.   1szt okna 120x60cm,

-      Poz. 6.      1szt drzwi zewnętrznych stalowych 180/246cm, z górnym naświetlem,

-      Poz. 7.      1szt ścianka wewnętrzna stalowa 256/246cm z drzwiami i górnym naświetlem,

-      Poz. 8. 1szt ścianka wewnętrzna stalowa 214/246cm z drzwiami i górnym naświetlem.

B.     Montaż nowych okien i drzwi

-      Poz. 1.      5szt okien 180/175cm,

-      Poz. 2.      28szt okien 180/205cm,

-      Poz. 3.      2szt okien 120/205cm,

-      Poz. 4.      2szt okien 60/60cm,

-      Poz. 5.      2szt okien 90/60cm,

-      Poz. 6.      1szt drzwi zewnętrznych AL. 180/246cm, z górnym naświetlem,

-      Poz. 7.      1szt ścianka wewnętrzna AL 256/246cm z drzwiami 100+80cm/205cm i g. naświetlem,

-      Poz. 8.      1szt ścianka wewnętrzna AL 214/246cm z drzwiami 2x100cm/205cm i górnym naśw.

C.    Zamurowanie

-      Poz. 1.      2 otwory 180/175cm gr 40cm z demontażem parapetów zewnętrznych i wewnętrznych

-      Poz. 2. 3 otwory 240/205cm gr 40cm z demontażem parapetów zewnętrznych i wewnętrznych

D.    Częściowe przemurowania ścian (przy oknach) z częściowym usunięciem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych:

ściany o grubości 40cm i szerokości:

-      60cm wysokości 180cm - 3 szt.,

-      60cm wysokości 205cm - 7 szt.,

-      30cm wysokości 60cm - 1 szt.

Wymiana dwóch parapetów z lastryko na lastryko na klatce schodowej (dł. 120cm i szer. 42 oraz 56cm).

 

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został na załączonych rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót (który ma charakter pomocniczy przy obliczaniu ceny oferty).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1)   Zamawiający żąda wniesienia wadium

a)   Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

b)   Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.

2)   Forma wadium

Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach:

a)   pieniądzu,

b)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)   gwarancjach bankowych,

d)   gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)   poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

-      odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

-      nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

-      zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

-      w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

3)   Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium

a)   Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe o numerze 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko - Biała - z dopiskiem: Wadium - Termomodernizacja SP-6.

b)   Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę.

c)   Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 7 marca 2014 r.

d)   W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 7 marca 2014 r. Dokument może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Rynek 1 pok. nr 8 (Kasa Urzędu Miasta Ustroń) przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

4)   Skutek nie wniesienia wadium. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta zostanie odrzucona).

5)   Zwrot wadium. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP.

6)   Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

Zamawiający zatrzymuje również wadium w przypadku gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi udokumentować, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie dwie roboty o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (wymiana stolarki okiennej). Aby spełnić ten warunek, roboty na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a wartość każdej z nich musi być równa lub większa od kwoty 50 000,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 3 do SIWZ - wykaz robót oraz dowodów, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach przynajmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 4 do SIWZ - wykaz osób.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi wykazać że:

a)   Dysponuje lub będzie dysponował środkami finansowymi na realizację robót objętych zamówieniem w wysokości wyliczonej ceny oferty brutto niniejszego postępowania, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień,

b)   Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów określonych w pkt 9.1.4. i 9.1.5 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

·         zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)   Formularz Oferty (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) wraz z zawartymi w nim oświadczeniami i informacją na temat podwykonawstwa.

b)   Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

c)   Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - jeżeli wniesiono je w innej niż pieniądz formie przewidzianej przez ustawę PZP z zastrzeżeniem pkt 18.3 ppkt 4 zd.2 SIWZ,

d)   Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1)   Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust.1 ustawy PZP i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony umowy.

2)   Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:

a)   Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:

-      zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,

-      zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,

-      konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,

-      wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

-      okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.

b)   Zmiany wynagrodzenia, w następstwie:

-      ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podniesienia stawki podatku VAT.

-      rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy będącej następstwem przyjęcia odmiennych założeń projektowych od stwierdzonego stanu faktycznego (roboty zaniechane). W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

c)   Zmiany danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego itp.).

d)   Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

e)   Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

f)    Zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

3)   Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy.

4)   Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń biuro nr 4, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:06 Termomodernizacja SP-6
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:20.02.2014 12:33
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:17.04.2014 11:43