Uchwała  Nr XXX/257/2005
                                                         
Rady Miasta Ustroń

                                                       z dnia 22 marca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za

 inkaso w podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej

na 2005 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1,art. 41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r.Dz.U. nr 142 poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.19 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r.Dz.U. Nr 9 poz.84  z poźn. zm. )

RADA MIASTA USTROŃ

u c h w a l a

§ 1

W uchwale nr XXVI/219/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym , podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2004 r.

 

1.       W § 3 ust.1 niżej wymienione  punkty   otrzymują  nowe brzmienie :

„41 )  „ Panią Magdalenę Smolarz „                                    /OWS Barbara/

„45 )  „ Panią Jolantę Powrosło „                                         /OW Kotłomontaż/

  5 )  „ Mittal Steel Poland S. A.                                          /Hotel Jaskółka/

           Oddział w Sosnowcu

           41-200 Sosnowiec ul. Niwecka 1

           Hotel „Jaskółka”

           43-450 Ustroń  ul. Zdrojowa 10

2.    W § 3 ust.1 skreśla się punkt 24 .

           

                                                                        §  2

Wykonanie uchwały powierza  Burmistrzowi Miasta .

§ 3

                                                                        

1.   Uchwała wchodzi w życie  w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

       Urzędowym  Województwa Śląskiego.

2.    Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie    

       miasta i w internetowym serwisie miasta.

RADCA PRAWNY                                                                                PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Helena Sikora                                                               Emilia Czembor

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 22 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:23.03.2005 11:53
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:23.03.2005 11:53