Od 1 stycznia 2014 r. gminy będą wypłacały nowe świadczenie jakim jest dodatek energetyczny. Jest to nowa forma wsparcia, którą wprowadziła ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.). Zgodnie z ww. ustawą dodatek energetyczny będzie przysługiwał „odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej” t.j. osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133), które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii.

Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu wynosi:
1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał burmistrz  miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra gospodarki z dnia 26 kwietnia 2019 r. (M.P. 2019  poz. 402 wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi dla gospodarstwa:

1)    prowadzonego przez osobę samotną – 11,37 zł/miesiąc;
2)    składającego się z 2 do 4 osób – 15,80 zł/miesiąc;
3)    składającego się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł/miesiąc.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyznanie dodatku energetycznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Alicja Wojtaszewska
Data publikacji:11.03.2014 15:04
Informację aktualizował:Agnieszka Kulig
Data aktualizacji:25.03.2020 10:20