Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 marca 2014 r.


Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 marca 2014 r. w załączniku.

Uwaga
Załączniki do projektu uchwały Nr OR-BRM.0006.449.2014 do wglądu w biurze Rady Miasta.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 marca 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.03.2014 10:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.03.2014 10:58 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie utworzenia
odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Ustroń w
wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego"

(Magdalena Fober)
26.03.2014 10:58 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Ustroń w 2014 r.”"

(Magdalena Fober)
26.03.2014 10:57 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Wieloletniego Planu Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia
Potrzeb Zdrowotnych dla Miasta Ustroń na lata 2014 - 2020"

(Magdalena Fober)
26.03.2014 10:56 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość"

(Magdalena Fober)
26.03.2014 10:56 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
p.n. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu"

(Magdalena Fober)
26.03.2014 10:55 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
p.n. Miejski Dom Kultury „Prażakówka" w Ustroniu"

(Magdalena Fober)
26.03.2014 10:54 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im J. Wantuły w Ustroniu"

(Magdalena Fober)
26.03.2014 10:53 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia
w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020"

(Magdalena Fober)
26.03.2014 10:53 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu"

(Magdalena Fober)
26.03.2014 10:52 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
26.03.2014 10:51 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Miastu Bielsko-Białej na realizację
zadania – prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym"

(Magdalena Fober)
26.03.2014 10:51 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego"

(Magdalena Fober)
26.03.2014 10:50 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniajacy uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
26.03.2014 10:49 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta na rok 2014"

(Magdalena Fober)
26.03.2014 10:46 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
26.03.2014 10:45 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)
26.03.2014 10:44 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)