OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Roboty w zakresie trzykrotnego koszenia poboczy dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustronia

Zakres prac:

Roboty w zakresie trzykrotnego koszenia poboczy dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń wzdłuż ulicy A. Brody, Cieszyńska, Długa, Dominikańska, Jelenica, Leśna, Lipowska,
3 Maja, Nadrzeczna, Polańska, Równica, Sanatoryjna, Skalica, Skoczowska, Sportowa, Stawowa, Szpitalna, Wczasowa, Zdrojowa, cz. Źródlanej, o szerokości pasa 1,0 m. i łącznej długości około 62,8 km. W cenie trzykrotnego koszenia poboczy należy uwzględnić wszystkie skrzyżowania na wyżej wymienionych drogach.

W przypadku poszerzenia o kolejny metr w miejscach wyznaczonych przez zamawiającego oraz koszenie skrzyżowań z ulicą Katowicką cena zamówienia zostanie ustalona na podstawie iloczynu długości i ceny jednostkowej C2 formularza oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – koszenie poboczy

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres od 20.05.2005 do 15.09.2005r.         

Pierwsze koszenie do dnia 15.06.2005 r.

Drugie koszenie do dnia 30.07.2005 r.

Trzecie koszenie do dnia 15.09.2005 r.                  

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych oraz procedury konkursowej inż. Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 16.05.2005r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 5 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty


Najniższa cena ofertowa za koszenie 10 m² poboczy dróg                        x 5 pkt.

C2 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 16.05.2005r.

                                                          

Ustroń, dn. 09.05.2005r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Roboty w zakresie trzykrotnego koszenia poboczy dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustronia
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:09.05.2005 15:44
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:09.05.2005 15:44