OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Zastępstwo inwestycyjne na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Olchowej i Pana Tadeusza w Ustroniu

  Zakres świadczonych usług obejmuje:

1/ Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla

    zadania budowa kanalizacji sanitarnej.

     2/ Nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy z dn. 7.07. 1994r Prawo Budowlane

         (DzU. Z 1994 poz. 414 z póź. zm.)

    3/  Powiernictwo inwestycyjne obejmujące:

§                bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą

§                egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy

§                udział w radach budowy

§                prowadzenie i kontrola prawidłowości rozliczeń wykonanych robót

§                prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej

§                rozliczenie inwestycji

§                niezbędne sprawozdania i kontrola finansowa

§                dokonanie czynności odbiorowych wraz z odbiorem końcowym inwestycji

      4/ Usługi ekonomiczno-finansowe związane z pozyskaniem środków na realizację zadania

               pozyskanie informacji o możliwie najkorzystniejszych warunkach finansowania przedsięwzięcia

               montaż finansowy

               negocjacje treści umów o współfinansowanie zadania

               bieżącą kontrola realizacji umów, w tym m.in.:

            bieżące rozliczenia finansowe

            sprawozdania dla Zamawiającego oraz pożyczkodawców i dotujących

            ewentualne aneksy

            ścisła współpraca z pożyczkodawcami i dotującymi,

               zapewnienie prawidłowości w przebiegu kontroli zadania, przez jednostki współfinansujące.

               rozliczenie końcowe w jednostkach współfinansujących, w tym rozliczenie efektu rzeczowego i ekologicznego zadań

Orientacyjna wartość zadania wynikająca z kosztorysów inwestorskich wynosi 985.000,00 zł netto.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – zastępstwo inwestycyjne kanalizacja sanitarna ul. Olchowa i Pana Tadeusza

                                                                             

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej inż. Ireneusz Staniek                                     tel. 33 8579-320

W sprawach technicznych               mgr inż. Andrzej Siemiński                           tel. 33 8579-319

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 17.05.2005r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 17.05.2005r.

Ustroń, dn. 09.05.2005r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zastępstwo inwestycyjne na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Olchowej i Pana Tadeusza w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:09.05.2005 15:46
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:09.05.2005 15:46