25 Przebudowa ul. Długiej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ustron.bip.info.pl


Ustroń: Przebudowa ul. Długiej
Numer ogłoszenia: 279536 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń , Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, faks 0-33 857 93 30.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Długiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Długiej na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych miasta.

Zakres zamówienia obejmuje:

1)     Wymianę istniejącej konstrukcji drogi,

2)     Przebudowę skrzyżowań,

3)     Wykonanie nawierzchni bitumicznej na jezdni oraz poboczach,

4)     Przebudowę zjazdów indywidualnych,

5)     Wycinkę drzew,

6)     Budowę kanalizacji deszczowej,

7)     Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

8)     Przebudowę oraz zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej,

9)     Przebudowę sieci telekomunikacyjnej.

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w projektach budowlano-wykonawczych (drogowym i telekomunikacyjnym), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.22-1, 45.10.00.00-8, 45.34.20.00-6, 45.11.13.00-1, 45.23.14.00-9, 45.23.21.50-8, 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.11.27.00-2, 45.31.62.13-1, 32.41.21.00-5, 32.52.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1)   Zamawiający żąda wniesienia wadium

a)   Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

b)   Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.

2)   Forma wadium Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach:

a)   pieniądzu,

b)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)   gwarancjach bankowych,

d)   gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)   poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

-      odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

-      nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

-      zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

-      w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

3)   Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium

a)   Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe o numerze 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko - Biała - z dopiskiem: Wadium - Przebudowa ul. Długiej.

b)   Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę.

c)   Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 8 września 2014 r.

d)   W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 8 września 2014 r. Dokument może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Rynek 1 pok. nr 8 (Kasa Urzędu Miasta Ustroń) przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

4)   Skutek nie wniesienia wadium Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta zostanie odrzucona).

5)   Zwrot wadium Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP.

6)   Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

Zamawiający zatrzymuje również wadium w przypadku gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi udokumentować, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie dwie roboty o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (budowa lub remont drogi w technologii mineralno-bitumicznej). Aby spełnić ten warunek, roboty na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a wartość każdej z nich musi być równa lub większa od kwoty 1 200 000,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 3 do SIWZ - wykaz robót oraz dowodów, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi wykazać że:

a)   dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach przynajmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi,

b)   dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach przynajmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 4 do SIWZ - wykaz osób.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi wykazać że:

a)   Dysponuje lub będzie dysponował środkami finansowymi na realizację robót objętych zamówieniem w wysokości 1 000 000,00 zł brutto, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień,

b)   Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów określonych w pkt 9.1.4. i 9.1.5 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)   Formularz Oferty (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) wraz z zawartymi w nim oświadczeniami i informacją na temat podwykonawstwa.

b)   Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

c)   Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - jeżeli wniesiono je w innej niż pieniądz formie przewidzianej przez ustawę PZP z zastrzeżeniem pkt 18.3 ppkt 4 zd.2 SIWZ,

d)   Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1)   Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust.1 ustawy PZP i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony umowy.

2)   Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:

a)   Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:

-      zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,

-      zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,

-      konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,

-      wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

-      okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.

b)   Zmiany wynagrodzenia, w następstwie:

-      ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podniesienia stawki podatku VAT.

-      rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy będącej następstwem przyjęcia odmiennych założeń projektowych od stwierdzonego stanu faktycznego (roboty zaniechane). W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

c)   Zmiany danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego itp.).

d)   Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

e)   Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

f)    Zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

3)   Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy.

4)   Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń biuro nr 4, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 279536-2014 z dnia 2014-08-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ustroń
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Długiej na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych miasta. Zakres zamówienia obejmuje: 1)...
Termin składania ofert: 2014-09-08


Numer ogłoszenia: 297340 - 2014; data zamieszczenia: 08.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 279536 - 2014 data 22.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, fax. 0-33 857 93 30.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

·         W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium:

1)      Zamawiający żąda wniesienia wadium a) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). b) Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.

2)      Forma wadium Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach:

a)   pieniądzu,

b)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)   gwarancjach bankowych,

d)   gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)   poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

-      odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

-      nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

-      zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

-      w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

3)      Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium

a)   Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe o numerze 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko - Biała - z dopiskiem: Wadium - Przebudowa ul. Długiej.

b)   Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę.

c)   Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 8 września 2014 r.

d)   W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 8 września 2014 r. Dokument może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Rynek 1 pok. nr 8 (Kasa Urzędu Miasta Ustroń) przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

4)      Skutek nie wniesienia wadium Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta zostanie odrzucona).

5)      Zwrot wadium Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP.

6)      Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

Zamawiający zatrzymuje również wadium w przypadku gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

·         W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium:

1)   Zamawiający żąda wniesienia wadium a) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). b) Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.

2)   Forma wadium Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach:

a)   pieniądzu,

b)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)   gwarancjach bankowych,

d)   gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)   poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

-      odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

-      nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

-      zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

-      w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

3)   Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium

a)   Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe o numerze 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko - Biała - z dopiskiem: Wadium - Przebudowa ul. Długiej.

b)   Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę.

c)   Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 15 września 2014 r.

d)   W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 15 września 2014 r. Dokument może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Rynek 1 pok. nr 8 (Kasa Urzędu Miasta Ustroń) przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

4)   Skutek nie wniesienia wadium Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta zostanie odrzucona).

5)   Zwrot wadium Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP.

6)   Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

Zamawiający zatrzymuje również wadium w przypadku gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

·         W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń biuro nr 4, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

·         W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń biuro nr 4, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 279536-2014 z dnia 2014-08-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ustroń
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Długiej na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych miasta. Zakres zamówienia obejmuje: 1)...
Termin składania ofert: 2014-09-08


Numer ogłoszenia: 304684 - 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 279536 - 2014 data 22.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, fax. 0-33 857 93 30.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

·         W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium:

1)      Zamawiający żąda wniesienia wadium a) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). b) Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.

2)      Forma wadium Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach:

a)   pieniądzu,

b)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)   gwarancjach bankowych,

d)   gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)   poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

-      odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

-      nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

-      zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

-      w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

3)      Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium

a)   Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe o numerze 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko - Biała - z dopiskiem: Wadium - Przebudowa ul. Długiej.

b)   Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę.

c)   Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 15 września 2014 r.

d)   W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 15 września 2014 r. Dokument może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Rynek 1 pok. nr 8 (Kasa Urzędu Miasta Ustroń) przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

4)      Skutek nie wniesienia wadium Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta zostanie odrzucona).

5)      Zwrot wadium Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP.

6)      Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

Zamawiający zatrzymuje również wadium w przypadku gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

·         W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium:

1)   Zamawiający żąda wniesienia wadium a) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). b) Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.

2)   Forma wadium Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach:

a)   pieniądzu,

b)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)   gwarancjach bankowych,

d)   gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)   poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

-      odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

-      nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

-      zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

-      w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

3)   Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium

a)   Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe o numerze 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko - Biała - z dopiskiem: Wadium - Przebudowa ul. Długiej.

b)   Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę.

c)   Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 15 października 2014 r.

d)   W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 15 października 2014 r. Dokument może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Rynek 1 pok. nr 8 (Kasa Urzędu Miasta Ustroń) przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

4)   Skutek nie wniesienia wadium Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta zostanie odrzucona).

5)   Zwrot wadium Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP.

6)   Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

Zamawiający zatrzymuje również wadium w przypadku gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

·         W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń biuro nr 4, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

·         W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń biuro nr 4, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:25 Przebudowa ul. Długiej
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.08.2014 12:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.10.2014 09:31 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
13.10.2014 09:30 Dodano załącznik "ZP.271.1.25.2014 Unieważnienie
postępowania.pdf"

(Józef Kuczera)
12.09.2014 14:05 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
12.09.2014 14:02 Dodano załącznik "UWAGA ZMIANA TERMINÓW 2.pdf"
(Józef Kuczera)
08.09.2014 09:31 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
08.09.2014 09:30 Dodano załącznik "UWAGA ZMIANA TERMINÓW.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:23 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:20 Dodano załącznik "UZG-WZC2-7.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:20 Dodano załącznik "UZG-WZC2-6.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:20 Dodano załącznik "UZG-WZC2-5.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:19 Dodano załącznik "UZG-WZC2-4.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:19 Dodano załącznik "UZG-WZC2-3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:19 Dodano załącznik "UZG-WZC2-2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:19 Dodano załącznik "UZG-WZC2-1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:19 Dodano załącznik "UZG-WZC1-7.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:18 Dodano załącznik "UZG-WZC1-6.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:18 Dodano załącznik "UZG-WZC1-5.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:18 Dodano załącznik "UZG-WZC1-4.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:18 Dodano załącznik "UZG-WZC1-3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:18 Dodano załącznik "UZG-WZC1-2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:17 Dodano załącznik "UZG-WZC1-1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:17 Dodano załącznik "UZG-KAN.DESZCZ.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:17 Dodano załącznik "UZG-ADM.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:17 Dodano załącznik "UZG-ENERGIA-7.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:17 Dodano załącznik "UZG-ENERGIA-6.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:16 Dodano załącznik "UZG-ENERGIA-5.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:16 Dodano załącznik "UZG-ENERGIA-4.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:16 Dodano załącznik "UZG-ENERGIA-3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:16 Dodano załącznik "UZG-ENERGIA-2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:16 Dodano załącznik "UZG-ENERGIA-1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:15 Dodano załącznik "UZG-OŚW-6.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:15 Dodano załącznik "UZG-OŚW-5.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:15 Dodano załącznik "UZG-OŚW-4.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:15 Dodano załącznik "UZG-OŚW-3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:14 Dodano załącznik "UZG-OŚW-2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:14 Dodano załącznik "UZG-OŚW-1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:14 Dodano załącznik "UZG-GAZ-7.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:14 Dodano załącznik "UZG-GAZ-6.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:14 Dodano załącznik "UZG-GAZ-5.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:13 Dodano załącznik "UZG-GAZ-4.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:13 Dodano załącznik "UZG-GAZ-3.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:13 Dodano załącznik "UZG-GAZ-2.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:13 Dodano załącznik "UZG-GAZ-1.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:09 Dodano załącznik "T-WARUNKI ORANGE.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:09 Dodano załącznik "T-STWIOR_STR.TYT..pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:09 Dodano załącznik "T-STWIOR.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:09 Dodano załącznik "T-SCHEMAT SIECI NAPOWIETRZNEJ_PW.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:08 Dodano załącznik "T-SCHEMAT KANALIZACJI_PW.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:08 Dodano załącznik "T-PZT_PW 1_4.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:08 Dodano załącznik "T-PZT_PW 1_3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:08 Dodano załącznik "T-PZT_PW 1_2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:07 Dodano załącznik "T-PZT_PW 1_1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:07 Dodano załącznik "T-PZT_PB 1_4.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:07 Dodano załącznik "T-PZT_PB 1_3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:07 Dodano załącznik "T-PZT_PB 1_2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:06 Dodano załącznik "T-PZT_PB 1_1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:06 Dodano załącznik "T-PW_STR.TYT..pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:06 Dodano załącznik "T-PRZEDMIAR ROBÓT.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:05 Dodano załącznik "T-PB_STR.TYT..pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:05 Dodano załącznik "T-OPIS TECHNICZY_PW.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:05 Dodano załącznik "T-OPIS TECHNICZNY_PB.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:05 Dodano załącznik "OR_T-RYS 7.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:04 Dodano załącznik "OR_T-RYS 6.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:04 Dodano załącznik "OR_T-RYS 5.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:04 Dodano załącznik "OR_T-RYS 4.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:04 Dodano załącznik "OR_T-RYS 3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:04 Dodano załącznik "OR_T-RYS 2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:03 Dodano załącznik "OR_T-OPIS TECHNICZNY.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:03 Dodano załącznik "OR_T-MAPA ORIENTACYJNA.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:03 Dodano załącznik "OR_D-RYS 1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:03 Dodano załącznik "OR_D-OPIS TECHNICZNY.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:02 Dodano załącznik "OR_D-MAPA ORIENTACYJNA.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:02 Dodano załącznik "D-STWIOR.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:02 Dodano załącznik "D-RYS.10.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:02 Dodano załącznik "D-RYS.9.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:02 Dodano załącznik "D-RYS.8.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:02 Dodano załącznik "D-RYS.7.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:02 Dodano załącznik "D-RYS.6.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:01 Dodano załącznik "D-RYS.5.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:01 Dodano załącznik "D-RYS.4.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:01 Dodano załącznik "D-RYS.3.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:01 Dodano załącznik "D-RYS.2.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:01 Dodano załącznik "D-RYS.1.pdf" (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:01 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)
22.08.2014 12:01 Dodano załącznik "D-PRZEDMIAR ROBÓT.pdf"
(Józef Kuczera)
22.08.2014 12:01 Dodano załącznik "D-OPIS TECHNICZNY.pdf"
(Józef Kuczera)