28 Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ustron.bip.info.pl


Ustroń: Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej
Numer ogłoszenia: 306036 - 2014; data zamieszczenia: 15.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń , Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, faks 0-33 857 93 30.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu u. Wesołej w Ustroniu poprzez:

1)   Rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego (przęsła i przyczółków),

2)   Budowę przepustu z elementów prefabrykowanych:

a)   Roboty ziemne i przygotowawcze,

b)   Budowa płyty fundamentowej,

c)   Montaż prefabrykatów części przelotowej przepustu,

d)   Roboty izolacyjne,

e)   Roboty drogowe (nawierzchnia, krawężniki, bariero-poręcz),

f)    Roboty wykończeniowe i ziemne.

3)   Wykonanie tymczasowej i stałej organizacji ruchu

 

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w projekcie rozbiórki istniejącego mostu, projekcie wykonawczym budowy przepustu, projekcie organizacji ruchu, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót (które mają charakter pomocniczy przy obliczaniu ceny oferty)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.22.00.00-5, 45.22.10.00-2, 45.23.32.90-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1)   Zamawiający żąda wniesienia wadium a) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). b) Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.

2)   Forma wadium Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach:

a)   pieniądzu,

b)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)   gwarancjach bankowych,

d)   gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)   poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

-      odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

-      nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

-      zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

-      w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

3)   Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium

a)   Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe o numerze 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko - Biała - z dopiskiem: Wadium - Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej.

b)   Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę.

c)   Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 30 września 2014 r.

d)   W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 30 września 2014 r. Dokument może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Rynek 1 pok. nr 8 (Kasa Urzędu Miasta Ustroń) przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

4)   Skutek nie wniesienia wadium Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta zostanie odrzucona).

5)   Zwrot wadium Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP.

6)   Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

Zamawiający zatrzymuje również wadium w przypadku gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi udokumentować, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie dwie roboty o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (budowa lub remont mostu drogowego). Aby spełnić ten warunek, roboty na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a wartość każdej z nich musi być równa lub większa od kwoty 300 000,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 3 do SIWZ - wykaz robót oraz dowodów, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach przynajmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności mostowej do kierowania robotami budowlanymi. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 4 do SIWZ - wykaz osób.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi wykazać że:

a)      Dysponuje lub będzie dysponował środkami finansowymi na realizację robót objętych zamówieniem w wysokości 300 000,00 zł brutto, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień,

b)      Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów określonych w pkt 9.1.4. i 9.1.5 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)      Formularz Oferty (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) wraz z zawartymi w nim oświadczeniami i informacją na temat podwykonawstwa.

b)      Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

c)       Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - jeżeli wniesiono je w innej niż pieniądz formie przewidzianej przez ustawę PZP z zastrzeżeniem pkt 18.3 ppkt 4 zd.2 SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1)   Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust.1 ustawy PZP i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony umowy.

2)   Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:

a)   Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:

-      zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,

-      zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,

-      konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,

-      wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, - okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.

b)   Zmiany wynagrodzenia, w następstwie:

-      ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podniesienia stawki podatku VAT.

-      rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy będącej następstwem przyjęcia odmiennych założeń projektowych od stwierdzonego stanu faktycznego (roboty zaniechane). W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

c)   Zmiany danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego itp.).

d)   Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

e)   Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

f)    Zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

3)   Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy.

4)   Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń biuro nr 4, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:28 Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.09.2014 12:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
29.10.2014 14:47 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
29.10.2014 14:45 Dodano załącznik "ZP.272.1.28.2014 UMOWA.pdf"
(Józef Kuczera)
20.10.2014 12:01 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
20.10.2014 12:00 Dodano załącznik "ZP.271.1.28.2014_Zawiadomienie o wyborze
oferty najkorzystniejszej.pdf"

(Józef Kuczera)
25.09.2014 09:36 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
25.09.2014 09:35 Dodano załącznik "POZ.02-Rys-01.pdf"
(Józef Kuczera)
25.09.2014 09:35 Dodano załącznik "POZ.02-Rys-02.pdf"
(Józef Kuczera)
25.09.2014 09:34 Dodano załącznik "POZ.02-Rys-03.pdf"
(Józef Kuczera)
25.09.2014 09:34 Dodano załącznik "POZ.02-Rys-04.pdf"
(Józef Kuczera)
25.09.2014 09:34 Dodano załącznik "POZ.02-Rys-05.pdf"
(Józef Kuczera)
25.09.2014 09:34 Dodano załącznik "POZ.02-Rys-06.pdf"
(Józef Kuczera)
25.09.2014 09:34 Dodano załącznik "Projekt_Budowlany str.1-8.pdf"
(Józef Kuczera)
25.09.2014 09:34 Dodano załącznik "Projekt_Budowlany str.9-17.pdf"
(Józef Kuczera)
25.09.2014 09:33 Dodano załącznik "Projekt_Budowlany str.18-24.pdf"
(Józef Kuczera)
25.09.2014 09:33 Dodano załącznik
"ZP.271.1.28.2014-Pytania_i_odpowiedzi.pdf"

(Józef Kuczera)
15.09.2014 13:00 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
15.09.2014 12:58 Dodano załącznik "POZ.04-Zestawienie znaków.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:58 Dodano załącznik "POZ.04-Tablice.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:57 Dodano załącznik "POZ.04-Rys-04.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:57 Dodano załącznik "POZ.04-Rys-03.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:57 Dodano załącznik "POZ.04-Rys-02.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:56 Dodano załącznik "POZ.04-Rys-01.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:56 Dodano załącznik "POZ.04-Przedmiar robót.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:56 Dodano załącznik "POZ.04-Opis techniczny.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:56 Dodano załącznik "POZ.02-Specyfikacje techniczne.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:55 Dodano załącznik "POZ.02-Rys-19.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:55 Dodano załącznik "POZ.02-Rys-18.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:55 Dodano załącznik "POZ.02-Rys-17.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:55 Dodano załącznik "POZ.02-Rys-14.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:54 Dodano załącznik "POZ.02-Rys-13.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:54 Dodano załącznik "POZ.02-Rys-12.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:54 Dodano załącznik "POZ.02-Rys-11.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:54 Dodano załącznik "POZ.02-Rys-10.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:54 Dodano załącznik "POZ.02-Rys-08.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:53 Dodano załącznik "POZ.02-Rys-07.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:53 Dodano załącznik "POZ.02-Przedmiar robót.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:53 Dodano załącznik "POZ.02-Opis techniczny.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:53 Dodano załącznik "POZ.00-Spis specyfikacji
technicznych..pdf"

(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:52 Dodano załącznik "POZ.00-Przedmiar robót.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:52 Dodano załącznik "POZ.00-Projekt.cz.2.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:52 Dodano załącznik "POZ.00-Projekt.cz.1.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:51 Dodano załącznik "POZ.00-M.23.02.01 Rozbiórka
balustrady.pdf"

(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:51 Dodano załącznik "POZ.00-M.23.01.03 Rozbiórka
istniejącej konstrukcji przęsła.pdf"

(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:51 Dodano załącznik "POZ.00-M.23.01.02 Rozbiórka
istniejących podpór.pdf"

(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:50 Dodano załącznik "POZ.00-M.21.01.03 Rozbiórka konstrukcji
betonowch i kamiennych - koryto potoku.pdf"

(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:50 Dodano załącznik "POZ.00-M.20.02.03 Rozbiórka nawierzchni
i podbudowy na moście i dojazdach..pdf"

(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:50 Dodano załącznik "POZ.00-M.11.01.09 Rozkop istniejącej
drogi.pdf"

(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:49 Dodano załącznik "POZ.00-M.11.01.02 Rozebranie nasypu
drogowego.pdf"

(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:48 Dodano załącznik "POZ.00-M.01.02.03 Organiz. placu
budowy.pdf"

(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:48 Dodano załącznik "POZ.00-M.01.02.02 Zdjęcie warstwy
humusu i darniny.pdf"

(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:48 Dodano załącznik "POZ.00-M.01.01.01 Wytyczenie
obiektu.pdf"

(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:48 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)
15.09.2014 12:47 Dodano załącznik "POZ.00-D-M.00.00.00 Wymagania
ogólne.pdf"

(Józef Kuczera)
15.09.2014 12:47 Dodano załącznik "POZ.00-D.02.00.00 Roboty ziemne.pdf"
(Józef Kuczera)