Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ustron.bip.info.pl


Ustroń: Dostawa urządzeń sportowo-rekreacyjnych, domków edukacyjnych zewnętrznych oraz zabawek zewnętrznych dla maluchów w ramach zadania pn. Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji
Numer ogłoszenia: 346992 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń , Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, faks 0-33 857 93 30.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń sportowo-rekreacyjnych, domków edukacyjnych zewnętrznych oraz zabawek zewnętrznych dla maluchów w ramach zadania pn. Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych, domków edukacyjnych zewnętrznych oraz zabawek zewnętrznych dla maluchów na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych Miasta w ramach zadania pn. Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji: Zamówienia zostało podzielone na części i obejmuje:

1)   Część I - Dostawa 4 sztuk urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy opis urządzeń przedstawiają załączniki nr od CZ1.1 do CZ1.4 do SIWZ.

2)   Część II - Dostawa 3 sztuk domków edukacyjnych zewnętrznych w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy opis urządzeń przedstawiają załączniki nr od CZ2.1 do CZ2.3 do SIWZ.

3)   Część III - Dostawa 4 sztuk zabawek zewnętrznych dla maluchów w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy opis urządzeń przedstawiają załączniki nr od CZ3.1 do CZ3.4 do SIWZ.

Wszędzie, gdzie w opisach występują nazwy urządzeń, zabawek czy domków, można zastosować inne równoważne produkty o parametrach technicznych nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej. Wszystkie przedstawione wizualizacje urządzeń, zabawek i domków mają charakter poglądowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1)   Zamawiający żąda wniesienia wadium.

a)   Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

-      dla części I: 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

-      dla części II: 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

-      dla części III: 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

W przypadku składania ofert na dwie lub trzy części zamówienia kwoty wadium należy odpowiednio zsumować.

b)   Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.

2)   Forma wadium. Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach:

a)   pieniądzu,

b)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)   gwarancjach bankowych,

d)   gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)   poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

-      odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

-      nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

-      zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

-      w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

3)   Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium

a)   Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe o numerze 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o Bielsko - Biała - z dopiskiem: Wadium - Dostawa urządzeń sportowo-rekreacyjnych, domków edukacyjnych zewnętrznych oraz zabawek zewnętrznych dla maluchów w ramach zadania pn. Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - część I, II lub III

b)   Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę.

c)   Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 27 października 2014 r.

d)   W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 27 października 2014 r. Dokument może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Rynek 1 - biuro nr 8 (Kasa Urzędu Miasta Ustroń) przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

4)   Skutek nie wniesienia wadium. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta zostanie odrzucona).

5)   Zwrot wadium. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP.

6)   Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

Zamawiający zatrzymuje również wadium w przypadku gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi udokumentować, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:

a)   Dla części I: wykonał należycie jedną dostawę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (dostawa urządzeń rekreacyjno-sportowych). Aby spełnić ten warunek, dostawa na którą powołuje się wykonawca musi być ukończona, a jej wartość musi być równa lub większa od kwoty 55 000,00 zł brutto.

b)   Dla części II: wykonał należycie jedną dostawę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (dostawa urządzeń zabawowych zewnętrznych). Aby spełnić ten warunek, dostawa na którą powołuje się wykonawca musi być ukończona, a jej wartość musi być równa lub większa od kwoty 30 000,00 zł brutto.

c)   Dla części III: wykonał należycie jedną dostawę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (dostawa zabawek zewnętrznych dla szkół, przedszkoli, placów zabaw). Aby spełnić ten warunek, dostawa na którą powołuje się wykonawca musi być ukończona, a jej wartość musi być równa lub większa od kwoty 55 000,00 zł brutto.

Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw oraz dowodów, że dostawy te zostały wykonane należycie.

7)     III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

8)     III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

9)     III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać że:

a)   Dysponuje lub będzie dysponował środkami finansowymi na realizację dostaw objętych zamówieniem w wysokości:

-      dla części I: 110 000,00 zł brutto, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień,

-      dla części I: 60 000,00 zł brutto, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień,

-      dla części I: 110 000,00 zł brutto, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień,

b)   Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów określonych w pkt 9.1.3. i 9.1.4 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)      Formularz Oferty (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) wraz z zawartymi w nim oświadczeniami i częścią zamówienia powierzoną podwykonawcom.

b)      Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

c)       Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - jeżeli wniesiono je w innej niż pieniądz formie przewidzianej przez ustawę PZP z zastrzeżeniem pkt 18.3 ppkt 4 zd.2 SIWZ,

d)      Formularz cenowy wypełniony dla części zamówienia, na którą składa Wykonawca ofertę (wzór formularza cenowego określony został w załączniku nr 6 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1)   Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust.1 ustawy PZP i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony umowy.

2)   Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:

a)   Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:

-      zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,

-      zlecenia przez Zamawiającego wykonania prac dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,

-      konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,

-      wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

-      okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez spisanie protokołu. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.

b)   Zmiany wynagrodzenia, w następstwie:

-      ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podniesienia stawki podatku VAT.

-      rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy będącej następstwem przyjęcia odmiennych założeń projektowych od stwierdzonego stanu faktycznego (prace zaniechane). W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

c)   Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego itp.).

d)   Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

e)   Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3)   Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy.

4)   Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń biuro nr 4, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 4 sztuk urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy opis urządzeń przedstawiają załączniki nr od CZ1.1 do CZ1.4 do SIWZ..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa domków edukacyjnych zewnętrznych w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 3 sztuk domków edukacyjnych zewnętrznych w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy opis urządzeń przedstawiają załączniki nr od CZ2.1 do CZ2.3 do SIWZ..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa zabawek zewnętrznych dla maluchów w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 4 sztuk zabawek zewnętrznych dla maluchów w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy opis urządzeń przedstawiają załączniki nr od CZ3.1 do CZ3.4 do SIWZ..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:32 Dostawa urządzeń sportowo-rekreacyjnych, domków edukacyjnych zewnętrznych oraz zabawek zewnętrznych dla maluchów w ramach zadania pn. Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:17.10.2014 13:20
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:05.11.2014 09:43