G1 01 Zakup bonów towarowych w postaci elektronicznych kart podarunkowych


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr G1 / K / 01 / 2014

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Ustroniu, ul. Partyzantów 2A, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Zakup bonów towarowych w postaci elektronicznych kart podarunkowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w postaci elektronicznych kart podarunkowych do zrealizowania w punktach handlowych na terenie minimum Powiatu Cieszyńskiego, a także na terenie Województwa Śląskiego o następujących wartości:

1) Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 900 zł - ilość 17 sztuk o wartości 15 300 zł,
2) Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 950 zł - ilość 23 sztuk o wartości 21 850 zł,

Wymagany okres ważności kart podarunkowych: minimum 24 miesiące.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Krzysztof Woźniak tel. 33 8545-662
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2014 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
 „Konkurs – Zakup bonów towarowych w postaci elektronicznych kart podarunkowych”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 29.10.2014 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

KRYTERIUM 1
Cena oferty – łączna cena brutto, za 17 sztuk kart podarunkowych o stanie konta 900 PLN i 23 sztuk kart podarunkowych o stanie konta 950 PLN.
CENA 90 %. W tym kryterium wykonawca może uzyskać max 90 punktów.
W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa =  (cena najniższa) / (cena badana)  x 100 punktów x 90%


KRYTERIUM 2
Dostępność sieci – rozumiana jako suma punktów handlowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego wymienionych w formularzu – Lista Punktów Handlowych
DOSTĘPNOŚĆ SIECI 10%. W tym kryterium wykonawca może max uzyskać 10 punktów.
W kryterium „dostępność sieci” zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa =  (dostępność sieci badana) / (dostępność sieci najwyższa)  x 100 punktów x 10%


OCENA OFERTY = KRYTERIUM 1 + KRYTERIUM 2


Ustroń, dn. 21.10.2014 r.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:G1 01 Zakup bonów towarowych w postaci elektronicznych kart podarunkowych
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.10.2014 13:51