94 Usługa kopiowania i drukowania dokumentów

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.94.2014

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Usługa kopiowania i drukowania dokumentów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kopiowania, drukowania i skanowania dokumentów na urządzeniach Wykonawcy w ilości co najmniej 4 sztuk czarno-białych na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń.

1. Ilość kopii i wydruków szacowana w skali 1 roku na wszystkich urządzeniach wynosi ok. 450.000 wydruków czarno-białych.
2. W ramach usługi Wykonawca zapewnia: 
1) transport urządzeń do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem oraz wniesieniem i ustawieniem w budynku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
2) zapewnienie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz konfigurację do pracy z urządzeniami komputerowymi Zamawiającego,
3) materiały eksploatacyjne do kopiowania i drukowania (z wyłączeniem papieru) oraz odbiera zużyte pojemniki po materiałach eksploatacyjnych,
4) utrzymanie urządzeń w sprawności technicznej zapewniającej ciągłość eksploatacyjną wraz z niezbędnymi materiałami i częściami zamiennymi, (dostawa materiałów eksploatacyjnych, naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne, wymiany części),
5) kompleksową obsługę serwisową i informatyczną urządzeń z czasem reakcji serwisu na każde zlecenie do 1 godziny, w tym usuwanie awarii urządzeń (niesprawności technicznej), których usunięcie wykracza poza zakres czynności i obowiązków należący do Zamawiającego określony niżej w pkt. 3 oraz problemów w użytkowaniu urządzeń nieujętych w instrukcji obsługi użytkownika,
6) wymiana kaset z tonerem i pojemników z zużytym tonerem
7) udzielanie pomocy i porad technicznych w zakresie obsługi eksploatacyjnej urządzeń na telefon 24h tzw telefon HELP LINE za wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowych wolnych od pracy,
8) przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim,
9) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie korzystania z wszystkich funkcji urządzeń,
10) udostepnienie urządzenia zastępczego na czas wykonywania remontów, napraw nie możliwych do wykonania w siedzibie Zamawiającego.
11) odinstalowanie urządzeń i systemów oraz ich odbiór po zakończeniu świadczenia usługi. 
3. Zakres czynności i obowiązków należący do Zamawiającego: 
1) uzupełnianie w urządzeniach papieru,
2) ustawianie parametrów drukowania, kopiowania oraz skanowania,
3) usuwanie doraźnych awarii spowodowanych zacięciem papieru,
4) czyszczenie pamięci maszyny,
5) zabezpieczanie urządzeń przed możliwością użytkowania w przypadku stwierdzenia sygnalizacji interwencji serwisu i poinformowanie o tym Wykonawcy,
6) zapewnienie energii elektrycznej do zasilania urządzeń wraz z niezbędną ilością gniazdek sieciowych w pobliżu urządzeń,
7) zapewnienie dostępu urządzeń i systemów do sieci teleinformatycznej (Gniazda RJ-45), 
8) udostępnienie systemów komputerowych z niezbędnymi systemami operacyjnymi i licencjami pod instalację dodatkowych aplikacji występujących w całościowym rozwiązaniu oraz pod instalację sterowników do urządzeń
4. Koszty papieru i zszywek oraz energii elektrycznej i miejsc posadowienia urządzeń nie obciążają Wykonawcy.

WARUNKI REALIZACJI I WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY: 

5. Harmonogram realizacji przedmiotu umowy: 
1) dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i zaprogramowanie oraz przeszkolenie użytkowników urządzeń w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
2) odinstalowanie i odbiór urządzeń wraz z systemami od Zamawiającego w terminie 7 dni od wygaśnięcia umowy,
6. Urządzenia mają posiadać zabezpieczenia przed: 
1) wahaniami napięcia w sieci elektrycznej (odpowiednie zasilacze),
2) nieumyślnym wyłączeniem maszyny przez potrącenie wyłącznika zasilania sieciowego,
7. Maszyny powinny posiadać dopuszczenia do eksploatacji wymagane obowiązującymi  przepisami BHP i ochrony środowiska, w tym spełniać wymagania do oznaczenia ich: 
1) znakami bezpieczeństwa „B” lub CE,
2) logo uczestnictwa w programie Energy Star. 
8. Jakość kopii i wydruków wykonywanych na urządzeniach ma być nie gorsza niż wykonanego wzoru testowego ustalonego przez producenta urządzenia.
9. W przypadku osiągnięcia granicznego limitu liczby kopii lub prędkości kopiowania, których przekroczenie mogłoby spowodować nieefektywną pracę urządzenia, urządzenie takie na żądanie Zamawiającego zostanie wymieniona na urządzenie o odpowiednio  wyższych parametrach granicznych.
10. Konserwacja maszyn w zakresie określonym warunkami producenta powinna być wykonywana w dni  robocze w godz. 7:30-15.30, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
11. Wymagania dotyczące urządzeń: 
1) Urządzenia mono
a) wysokowydajne o prędkości kopii minimum 30 stron A4/min
b) rozdzielczość kopiowania minimum 600dpi,
c) czas uzyskania pierwszej kopii – max. 5 sekund
d) obsługa formatu minimum  od A6-A3, z pomniejszaniem i powiększaniem 25-400%
e) dysk twardy HDD min 40GB,
f) automatyczny odwracający podajnik dokumentów / ARDF z zespołem dwustronnych kopii (Duplex),
g) skaner sieciowy do maila /folderu o rozdzielczości do 1200 dpi i szybkości 52 stron A4/min
h) szafka z kasetami aktywnymi min 2 x 500 ark,
i) kopiowanie wielokrotne do 999 kopii

2) wszystkie urządzenia cyfrowe, jednej marki, jednej linii oprogramowania układowego oraz o identycznym panelu operatorskim, zunifikowane pod względem obsługi przez użytkownika, a także sterownika,
3) opcja kopiowania, drukowania i skanowania,
4) identyczne kolorowe, dotykowe panele operatorskie dla wszystkich urządzeń, z komunikacją w języku polskim,
5) fabryczne wyposażenie urządzeń w licznik ilości wykonanych kopii dokumentów,
6) każde urządzenie wyposażyć należy w terminal z ergonomicznym panelem LCD
7) możliwość wydruku poufnego,
8) możliwość monitorowania drukowanych dokumentów
9) ograniczenie dostępu do urządzeń poprzez kody PIN
10) wydruk odlokalizowany /podążający
11) możliwość integracji z zewnętrznymi systemami
12) możliwość podglądu i wydruku raportu wszystkich prac z podziałem na liczbę stron i urządzenia
13) możliwość podglądu i wydruku raportu wydruków każdego użytkownika - min 100 stanowisk
14) możliwość podglądu i wydruku raportu wydruków na dział,
15) monitorowanie i zarzadzanie flota urządzeń -wezwania serwisowe

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Renata Kamińska tel. 33 8579-315 
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016 roku

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: „Usługę kopiowania i drukowania dokumentów”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 31.10.2014 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 23.10.2014 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:94 Usługa kopiowania i drukowania dokumentów
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2014 14:25