Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 października 2014 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 października 2014 r. w załączniku.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 października 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.10.2014 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
29.10.2014 14:19 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
29.10.2014 14:19 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nagród i
wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za
osiągnięcia w działalności sportowej"

(Magdalena Fober)
29.10.2014 14:18 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia
i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury"

(Magdalena Fober)
29.10.2014 14:17 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w
Rodzinie w Ustroniu na 2015 r."

(Magdalena Fober)
29.10.2014 14:17 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2015"

(Magdalena Fober)
29.10.2014 14:16 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń na lata
2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021"

(Magdalena Fober)
29.10.2014 14:15 Dodano załącznik " Projekt uchwały w sprawie ustanowienia
służebności na gruncie gminnym"

(Magdalena Fober)
29.10.2014 14:15 Dodano załącznik " Projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
29.10.2014 14:14 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
29.10.2014 14:13 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny"

(Magdalena Fober)
29.10.2014 14:11 Dodano załącznik " Projekt uchwały uchylający uchwałę
w sprawie określenia warunków i trybu składania
deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,
podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków
komunikacji elektronicznej"

(Magdalena Fober)
29.10.2014 13:47 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zwolnień z
podatku rolnego w 2015 roku"

(Magdalena Fober)
29.10.2014 13:46 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zwolnień z
podatku od nieruchomości w 2015 roku"

(Magdalena Fober)
29.10.2014 13:45 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok
2015"

(Magdalena Fober)
29.10.2014 13:44 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
29.10.2014 11:59 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)
29.10.2014 11:58 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniajacy uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)