97 Ochrona bezdomnych zwierząt oraz unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2015 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.97.2014

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Ochrona bezdomnych zwierząt oraz unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2015 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:
  1. Zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz odławiania bezdomnych zwierząt. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ustroń, ich transportu do schroniska dla zwierząt oraz przetrzymywania ich w tym schronisku, a także do ich obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przy zastosowaniu specjalistycznych pojazdów transportowych, specjalistycznego sprzętu do odławiania zwierząt posiadającego stosowne atesty oraz zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną. Usługę należy wykonać niezwłocznie – nie później niż do 4 godzin od każdorazowego zgłoszenia przez Straż Miejską w Ustroniu, Policję lub Pracownika Urzędu Miasta Ustroń.
  2. Usypiania ślepych miotów z terenu Miasta Ustroń. Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się do odebrania i transportu ślepych miotów z terenu Miasta Ustroń do schroniska oraz do wykonywania tej usługi przez lekarza weterynarii na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Usługę należy wykonać nie później niż w ciągu 8 godzin od każdorazowego zgłoszenia przez Straż Miejską w Ustroniu, Policję lub Pracownika Urzędu Miasta Ustroń. Termin ten dotyczy odebrania i transportu ślepych miotów z terenu Miasta Ustroń.
  3. Zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przy zastosowaniu specjalistycznych pojazdów transportowych, posiadających stosowne atesty. Usługę należy wykonać nie później niż w ciągu 2 godzin od każdorazowego zgłoszenia zdarzenia przez Straż Miejską w Ustroniu, Policję lub Pracownika Urzędu Miasta Ustroń.
  4. Zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Miasta Ustroń, w tym z dróg publicznych, którymi zarządza Burmistrz Miasta Ustroń. Usługę należy wykonać nie później niż w ciągu 24 godzin od każdorazowego zgłoszenia przez Straż Miejską w Ustroniu, Policję lub Pracownika Urzędu Miasta Ustroń.
Orientacyjna ilość została określona w formularzu cenowym. Ilości wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w poprzednich 12 miesiącach oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na usługi będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować zamówienie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych w formularzu cenowym, który jest załącznikiem do oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości usług, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322
- w sprawach technicznych: Justyna Stępień tel. 33 8579-313

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Konkurs – Ochrona bezdomnych zwierząt oraz unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2015 r.”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 06.11.2014 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 29.10.2014 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:97 Ochrona bezdomnych zwierząt oraz unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.10.2014 14:34