98 Remont chodnika dla pieszych ul. Sanatoryjna w Ustroniu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.98.2014

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Remont chodnika dla pieszych ul. Sanatoryjna w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie chodnika dla pieszych  w ciągu ulicy Sanatoryjnej w Ustroniu. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Roboty rozbiórkowe i ziemne,
2) Wyrównanie istniejącej podbudowy,
3) Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik i obrzeża.
4) Ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30cm, obrzeży betonowych 25x8 cm,
5) Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 o gr. 8 cm o pow. 239,60 m2 oraz wjazdów z kostki j.w. o pow. 21 m2,
6) Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6 cm o pow. 109,50 m2,
7) Wykonanie trawników dywanowych,
8) Remont chodników i krawężników oraz czyszczenie i remont studni chłonnej oraz studzienki telekomunikacyjnej.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia inspektorowi nadzoru wniosków o akceptację materiału do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wnioski zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15.12.2014 roku

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Konkurs – Remont chodnika dla pieszych ul. Sanatoryjna w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 17.11.2014 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 07.11.2014  r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:98 Remont chodnika dla pieszych ul. Sanatoryjna w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2014 14:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.12.2014 08:03 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
09.12.2014 08:01 Dodano załącznik "ZP.272.3.98.2014 UMOWA.pdf"
(Józef Kuczera)
18.11.2014 14:02 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
18.11.2014 14:00 Dodano załącznik "ZP.271.3.98.2014 PROTOKÓŁ.pdf"
(Józef Kuczera)
07.11.2014 21:36 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
07.11.2014 21:34 Dodano załącznik "D 00.00.00. Ogólne.doc"
(Józef Kuczera)
07.11.2014 21:34 Dodano załącznik "D 01.02.04 Rob. rozbiórkowe el.
dróg.doc"

(Józef Kuczera)
07.11.2014 21:34 Dodano załącznik "D 03.01.03 Czyszcz przep. i studni.doc"
(Józef Kuczera)
07.11.2014 21:33 Dodano załącznik "D 04.04.04 Podbudowa tłuczniowa.doc"
(Józef Kuczera)
07.11.2014 21:33 Dodano załącznik "D 05.03.03a Rem cząstk. płyt
chodnikowych.doc"

(Józef Kuczera)
07.11.2014 21:33 Dodano załącznik "D 05.03.05. Masa asfaltowa.doc"
(Józef Kuczera)
07.11.2014 21:32 Dodano załącznik "D 05.03.23a Nawierzchnie z kostek
bet.doc"

(Józef Kuczera)
07.11.2014 21:32 Dodano załącznik "D 08.01.01.Krawężniki i ławy.doc"
(Józef Kuczera)
07.11.2014 21:32 Dodano załącznik "D 08.03.01 Obrzeża.doc"
(Józef Kuczera)
07.11.2014 14:29 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
07.11.2014 14:20 Dodano załącznik "Studzienka telekomunikacyjna.jpg"
(Józef Kuczera)
07.11.2014 14:20 Dodano załącznik "Studnia chłonna.jpg"
(Józef Kuczera)
07.11.2014 14:20 Dodano załącznik "ul. Skoczawska studnia
telekomunikacyjna.jpg"

(Józef Kuczera)
07.11.2014 14:19 Dodano załącznik "ul. Skoczowska studnia chłonna.jpg"
(Józef Kuczera)
07.11.2014 14:17 Dodano załącznik "Chodnik 4.JPG" (Józef Kuczera)
07.11.2014 14:17 Dodano załącznik "Chodnik 3.JPG" (Józef Kuczera)
07.11.2014 14:17 Dodano załącznik "Chodnik 2.JPG" (Józef Kuczera)
07.11.2014 14:16 Dodano załącznik "Chodnik 1.JPG" (Józef Kuczera)
07.11.2014 14:16 Dodano załącznik "Schemat .jpg" (Józef Kuczera)
07.11.2014 14:16 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)
07.11.2014 14:16 Dodano załącznik "Przekrój krawężnika i obrzeża.jpg"
(Józef Kuczera)
07.11.2014 14:15 Dodano załącznik "Zakres robót ul. Sanatoryjna.jpg"
(Józef Kuczera)
07.11.2014 14:15 Dodano załącznik "Wzór układania nawierzchni.pdf"
(Józef Kuczera)
07.11.2014 14:15 Dodano załącznik "PRZEDMIAR ROBÓT.pdf"
(Józef Kuczera)
07.11.2014 14:15 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx"
(Józef Kuczera)
07.11.2014 14:15 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx"
(Józef Kuczera)