1. Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa:

 

- rozpatrywania oraz opiniowania projektów uchwał i ich założeń oraz wniosków tematycznie związanych z zakresem zadań komisji,

- opiniowania projektu budżetu oraz rozpatrywania sprawozdań z wykonania budżetu,

- prowadzenia kontroli nad realizacją budżetu miasta,

- uzgadniania podstawowych kierunków wydatków i dochodów gminy,

- opiniowania zasadności członkostwa Miasta Ustroń w związkach gminnych, stowarzyszeniach, spółkach itp.,

- ładu, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

2. Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- rozpatrywania oraz opiniowania projektów uchwał i ich założeń oraz wniosków tematycznie związanych z zakresem zadań komisji,

- planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy,

- oceny, analizy oraz formułowania wniosków do studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

- dróg, komunikacji i środków łączności,

- budownictwa i inwestycji gminnych,

- gospodarowania mieniem komunalnym.

3. Komisja Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej

- rozpatrywania oraz opiniowania projektów uchwał i ich założeń oraz wniosków tematycznie związanych z zakresem zadań komisji,

- funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych,

- funkcjonowania żłobka miejskiego,

- funkcjonowania pomocy społecznej,

- działalności w zakresie ochrony i aktywizacji społecznej osób starszych,

- wspierania rodziny, ochrony jej materialnych i społecznych potrzeb, ochrony praw dziecka.

4. Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

- rozpatrywania oraz opiniowania projektów uchwał i ich założeń oraz wniosków tematycznie związanych z zakresem zadań komisji,

- upowszechniania kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji,

- opiniowania kalendarza imprez kulturalnych i sportowych,

- współpracy z instytucjami kulturalnymi, organizacjami sportowymi, turystycznymi itp.,

- analizy planów i zamierzeń z zakresu bazy sportowej i turystycznej,

- działalności w zakresie nawiązywania współpracy z miastami w kraju oraz za granicą,

- działalności w zakresie dbania o wizerunek miasta w mediach, public relations miasta i jednostek organizacyjnych,

- funkcjonowania instytucji kultury,

- funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta w zakresie sportu i rekreacji,

- kształtowania i realizacji nowoczesnej polityki promocyjnej miasta,

- dbania o lokalne dziedzictwo kulturowe,

- tworzenia warunków dla właściwej organizacji i rozwoju turystyki w mieście.

5. Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia , Rolnictwa i Leśnictwa:

- rozpatrywania oraz opiniowania projektów uchwał i ich założeń oraz wniosków tematycznie związanych z zakresem zadań komisji,

- analizy zamierzeń z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno – ściekowej, odpadami stałymi oraz ochrony zdrowia,

- funkcjonowania Miejskiego Domu Spokojnej Starości,

- współdziałania z instytucjami ochrony zdrowia,

- programów profilaktyki i ochrony zdrowia,

- wyrażania opinii w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,

- ochrony terenów rolnych i leśnych.

6. Komisja Programowa Gazety Ustrońskiej

UWAGA

Uchwałą Nr XXIV/275/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie rozwiązania Komisji Programowej Gazety Ustrońskiej, z dniam 1 stycznia 2017 r. w/w Komisja została rozwiązana.

     7. Komisja Rewizyjna

    Zadania Komisji Rewizyjnej określa Statut Miasta Ustroń oraz ustawa o samorządzie gminnym.

     8. Komisja Koordynacyjna

    Zadania Komisji Koordynacyjnej określa Statut Miasta Ustroń, tj. 

    - opracowanie podstawowych kierunków działania oraz planów pracy Rady Miasta,
    - przygotowanie propozycji zmian w porządku obrad sesji.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stałe Komisje Rady Miasta oraz zakresy ich działania
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:05.12.2014 15:00
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:02.03.2017 09:35