OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.01.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie miasta Ustroń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t.) oraz sporządzaniu projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Zakres zlecanych usług obejmuje w szczególności:
a) Współpracę przy analizie wniosków o wydanie decyzji (w tym sprawdzenie jego kompletności), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588), oraz współpracę w przygotowaniu treści wezwania do uzupełnienia wniosku wraz ze wskazaniem brakujących dokumentów, 
b) Inwentaryzację urbanistyczną tzw. obszaru analizowanego, obejmującą m. in. inwentaryzację istniejącej zabudowy wg funkcji, orientacyjnych wysokości istniejących obiektów, geometrii dachów, ślepych ścian, inwentaryzację istniejących dojść i dojazdów oraz innych elementów charakterystycznych dla analizowanego obszaru, 
c) Współpracę przy rozpatrzeniu ewentualnych uwag, wniosków i zastrzeżeń stron postępowania wraz z wnioskami na piśmie, 
d) Zredagowanie treści projektów decyzji wraz z załącznikami z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) i ewentualnych uwag stron postępowania, wraz z pismem przewodnim do instytucji opiniujących, 
e) Opracowanie końcowego projektu decyzji po wpłynięciu i uwzględnieniu ostatniego z wymaganych uzgodnień, 
f) W przypadku odwołania się od decyzji – współpraca przy sporządzeniu projektu pisma do organu II - giej instancji wraz z uzasadnieniem podjętego w decyzji rozstrzygnięcia.

Wykaz materiałów wyjściowych udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego:
a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń,
b) Wykaz planów uchwalonych po 1 stycznia 1995r, 

3. Zamawiający zobowiązuje się:
a) Niezwłoczne przekazywać Wykonawcy wnioski inwestorów o wydanie decyzji wraz z załącznikami,
b) Udostępniać Wykonawcy posiadane dokumenty związane z wykonywanymi opracowaniami,
c) Prowadzić obsługę administracyjną procedur wydawania decyzji,
d) Ponosić koszty korespondencji,
e) Opracować projekty pism do organu II - giej instancji.

4. Sposób opracowywania zleconych prac:
a) Projekty decyzji należy opracować w części tekstowej i graficznej w wersji elektronicznej, celem przesłania ich do Zamawiającego za pośrednictwem Internetu.
b) Końcowe projekty decyzji opracować w części tekstowej i graficznej w wersji elektronicznej, celem przesłania ich do Zamawiającego za pośrednictwem Internetu.
c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poszczególnych czynności z zakresu zlecanych prac w terminach gwarantujących wydanie decyzji końcowej w terminie zgodnym z KPA a w szczególności: - termin opracowania projektu decyzji gotowego do wysłania do instytucji opiniującej - do 14 dni od daty przekazania przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji wraz z załącznikami, - termin opracowania projektu decyzji końcowej do 7 dni od daty wpłynięcia ostatniego z wymaganych uzgodnień - terminem wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych decyzji jest data przekazania Zamawiającemu treści projektu decyzji końcowej wraz z załącznikami.
d) Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane, z którymi zetknie się przy wykonywaniu niniejszej umowy, w szczególności zawarte w przekazanych mu przez Zamawiającego aktach sprawy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322
- w sprawach technicznych: Jarosław Grzybowski tel. 33 8579-323

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
 Konkurs – Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie miasta Ustroń

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 18.12.2014 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty - waga kryterium 100 %.

Wszystkie ceny wymienione w formularzu oferty zostaną przeliczone wg następującego wzoru matematycznego:

Najniższa cena usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu
  decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i gospodarczo-garażowej przy zabudowie oraz zabudowy zagrodowej
C1 =  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― x 6,0 pkt
Cena usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu
  decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  i gospodarczo-garażowej przy zabudowie oraz zabudowy zagrodowej ocenianej oferty

Najniższa cena usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
usługowej, produkcyjnej, składowej i magazynowej
C2 =  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― x 2,0 pkt
Cena usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
usługowej, produkcyjnej, składowej i magazynowej ocenianej oferty

Najniższa cena usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
C3 =  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― x 2,0 pkt
Cena usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ocenianej oferty

Uzyskana w ten sposób suma punktów (C1 + C2 + C3) będzie pomnożona przez współczynnik 1,0 odpowiadający wadze kryterium CENY.Ustroń, dn. 10.12.2014 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:01 Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:10.12.2014 12:10
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:22.01.2015 14:29