OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.02.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miasta Ustroń w 2015 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie polega na sukcesywnym zakupie paliw płynnych na potrzeby Miasta Ustroń zgodnie z formularzem cenowym w następujących ilościach:
Etylina 95 Pb - 7000 litrów 
Olej napędowy - 3750 litrów
Olej napędowy uszlachetniony - 1100 litrów

Ilości wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w roku 2014 oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na dostawy będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować umowę zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Sprzedający nie służy roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych w formularzu cenowym, który jest załącznikiem do oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zakupów, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.

Zakup paliwa – tankowanie bezpośrednio do zbiorników paliwowych samochodów. Wykonawca zapewni sprzedaż paliwa dla Zamawiającego w stacji paliw oddalonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego. Stacja paliw musi być otwarta przez cały tydzień w godzinach minimum od 7:00 do 22:00.  

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322
- w sprawach technicznych: Renata Kamińska tel. 33 8579-315

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Konkurs – Sukcesywna dostawa paliwa na potrzeby Miasta Ustroń w 2015 roku

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 18.12.2014 r. do godz. 10:00

Opis sposobu obliczania ceny:
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oferent określi zaproponowany upust od ceny jednego litra paliwa płynnego, w formie: 
- upustu określonej kwoty pieniężnej od ceny paliwa płynnego
np. cena litra etyliny 4,90 zł/ litr upust 0,05 gr. cena po zastosowanym upuście 4,85 zł/ litr,

lub upustu procentowego od ceny 1 litra paliwa płynnego.
np. cena litra etyliny 4,90 zł / litr upust 5% cena po zastosowanym upuście 4,66 zł / litr.

Upust określony przez oferenta zostanie ustalony na okres określony w umowie i nie będzie podlegał zmianie, a cena 1 litra paliwa płynnego będzie każdorazowo pomniejszana o zastosowany przez oferenta upust.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty
Ustroń, dn. 10.12.2014 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:02 Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miasta Ustroń w 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:10.12.2014 12:17
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:09.01.2015 08:35