OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.04.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na zadaniach realizowanych przez Miasto Ustroń w 2015 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usług geodezyjnych zleconych przez Zamawiającego w na terenie Miasta Ustroń poprzez:

1. Wytyczenie w terenie oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej (szkice wytyczeniowe) zgodnie z zasadami sztuki geodezyjnej, punktów wyznaczających przebiegi tras i urządzeń oraz budowli na trasach kabli eNN, RWN, gazociągu, wodociągu, kanału ciepłowniczego, dróg, chodników, ścieżek, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
2. Pomiary powykonawczo – inwentaryzacyjne kabli eNN, RWN, gazociągu, wodociągu, kanału ciepłowniczego, dróg, chodników, ścieżek, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
3. Wznowienie granic nieruchomości.
4. Podział działek.
5. Aktualizacje podkładów sytuacyjno-wysokościowych w terenie. Aktualizacja podkładów mapowych musi być wykonana w formie cyfrowej z uwzględnieniem granic nieruchomości oznaczonych wyraźnym odmiennym kolorem od pozostałych linii.

Ilości wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w roku 2014 oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na dostawy będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować zamówienie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych w formularzu cenowym, który jest załącznikiem do oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostaw, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia. 

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322
- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
 Konkurs – Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na zadaniach realizowanych przez Miasto Ustroń w 2015 r.

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 19.12.2014 r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 11.12.2014 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:04 Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na zadaniach realizowanych przez Miasto Ustroń w 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:11.12.2014 14:24
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:14.01.2015 10:32