OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.05.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Sukcesywna dostawa materiałów papierniczych i biurowych dla Urzędu Miasta Ustroń w 2015 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres dostaw określa formularz cenowy.
Ilości wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w roku 2014 oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na dostawy będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Kupujący może zrealizować zamówienie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Sprzedającemu nie służy roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych w formularzu cenowym, który jest załącznikiem do oferty.
Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostaw, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia. Zmiana zostanie poprzedzona stosownym aneksem.


Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322
- w sprawach technicznych: Renata Kamińska tel. 33 8579-315

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
 Konkurs – Sukcesywna dostawa materiałów papierniczych i biurowych dla Urzędu Miasta Ustroń w 2015 roku

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 23.12.2014 r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej ofertyUstroń, dn. 15.12.2014 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:05 Sukcesywna dostawa materiałów papierniczych i biurowych dla Urzędu Miasta Ustroń w 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:15.12.2014 11:36
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:23.02.2015 08:12