OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
nr ZP.271.3.06.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
Informuje o udzieleniu zamówienia na:

Usługa oświetleniowa polegająca na utrzymaniu i konserwacji 653 punktów świetlnych będących własnością Zamawiającego zainstalowanych w granicach administracyjnych Miasta Ustroń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu i konserwacji 653 punktów świetlnych będących własnością Zamawiającego zainstalowanych w granicach administracyjnych Miasta Ustroń.
Zakres robót związanych ze świadczeniem usługi obejmuje następujące prace:
1) wymianę lamp, bezpieczników i innych elementów osprzętu oświetlenia na oświetleniowej sieci kablowej i napowietrznej,
2) wymianę uszkodzonych lub brakujących opraw, lamp, pionów w słupach,
3) lokalizację wozem pomiarowym uszkodzonych kabli, naprawy uszkodzonych kabli,
4) mycie kloszy opraw oświetleniowych,
5) malowanie metalowych słupów, wysięgników, drzwiczek, szaf oświetlenia ulicznego (wskazanych przez Zamawiającego),
6) regulację zegarów sterujących,
7) konserwację i bieżącą naprawę szaf oświetlenia ulicznego wraz z wymianą poszczególnych elementów w szafach,
8) wymianę drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnienie obejm i innych elementów słupów,
9) prześwietlanie drzew i krzewów w rejonie punktów oświetleniowych,
10) wykonanie oględzin i przeglądów technicznych,
11) porządkowanie terenów, naprawy chodników, jezdni i terenów zielonych (przywrócenie do stanu pierwotnego) po zakończonych robotach ziemnych związanych z usuwaniem skutków awarii,
12) wykonywanie pozostałych innych nieopisanych robót towarzyszących występujących podczas konserwacji i utrzymaniu oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji zamówienia to okres: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami) § 13 ust. 1 lit. m)

Data udzielenia zamówienia: 18.12.2014 r.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała

Cena wybranej oferty:
- 7,26 zł netto / 1 pkt oświetleniowy nie będący w okresie gwarancji
- 3,63 zł netto / 1 pkt oświetleniowy będący w okresie gwarancji

Ustroń, dn. 18.12.2014 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:06 Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu i konserwacji 653 sztuk punktów świetlnych będących własnością Zamawiającego zainstalowanych w granicach administracyjnych Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:17.12.2014 08:25
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:09.01.2015 08:45