OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
nr ZP.271.3.09.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uruchomieniu i obsłudze sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu.

Zakres zamówienia obejmuje montaż, bieżące serwisowanie i demontaż lodowiska wraz z jego wyposażeniem, uruchomienie instalacji, budowę lodu, serwisowanie i bieżącą eksploatację wraz z materiałami oraz demontaż i uprzątnięcie terenu. Zamówienie obejmuje wszelkie prace transportowe związane z usługą podstawową, a także obsługę lodowiska w zakresie sprzedaży biletów, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na lodowisku.

Parametry lodowiska:

Mobilne sztuczne lodowisko o wymiarach 20m x 30m = 600m2, wyposażone w:
 • gotowe systemowe orurowanie chłodnicze,
 • bandy zabezpieczające o wysokości 1,2 m do zamrażania w lodzie (bez wkręcania w podłoże),
 • kompaktowe urządzenie chłodnicze – agregat,
 • glikol do napełnienia orurowania z pojemnikami i pompą,
 • urządzenie do czyszczenia i konserwacji tafli lodu,
 • suszarkę do łyżew, ostrzałkę, łyżwy,
 • chodniki gumowe do chodzenia w łyżwach uniemożliwiające zniszczenie istniejących nawierzchni kortów tenisowych,
 • materiały izolacyjne do przygotowania podłoża na całej powierzchni kortów (folie budowlane, styropian itp. zabezpieczające istniejącą nawierzchnię kortów),
 • lokalizacja lodowiska dopasowana do istniejącego terenu,

Warunki pracy lodowiska:
 • Zabezpieczona moc na potrzeby lodowiska wynosi 60 kW.
 • Zakłada się funkcjonowanie lodowiska przy  temp. otoczenia + 10 st. C przy wietrze max 1m/s.
 • Medium – wodny roztwór glikol etylenowy 35 %.
 • Grubość tafli lodowiska: 4 - 5 cm.
 • Bandy muszą być wyposażone w bramkę wejściową o szer. min. 0,9 m oraz bramę wyjazdową dla rolby. Konstrukcja band musi być wykonana z profili aluminiowych lub stalowych, a wypełnienie z płyt PE o grubości min. 5 mm w kolorze białym. Bandy muszą być wyposażone w dolną listwę okopową o grubości min. 10 mm do wysokości 0,20 m oraz górne pochwyty (poręczówka) o grubości min. 10 mm. Kolorystyka listwy okopowej oraz poręczówki powinna być zgodna z ogólnie przyjętymi standardami. Bandy muszą być zaokrąglone w łukach o R=4,0m.
 • Wykonawca odpowiada za konserwację i pielęgnację tafli lodowiska.
 • Wykonawca musi zabezpieczyć poprzez chodniki i odpowiednie wygrodzenie, tę część kortów tenisowych, która pozostanie poza taflą lodowiska.

Zasady i okres funkcjonowania lodowiska:

 • okres funkcjonowania lodowiska ustala się od 15.01.2015 r. do 15.03.2015 roku (w zależności od warunków atmosferycznych) w godzinach od 8 do 21 w dni robocze i od 10 do 21 w soboty, niedziele i święta oraz czasie nieodpłatnym.
 • Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udostępnienia lodowiska:
a) w okresie ferii zimowych tj. od 31.01.2015 r. do 15.02.2015 r., dzieciom i młodzieży z terenu Miasta Ustroń w godzinach otwarcia,
b) dzieciom i młodzieży z terenu Miasta Ustroń w każdą sobotę, niedzielę i święta od godz. 14 – 15 tej.
c) w pozostałych dniach nauki szkolnej w godzinach zajęć lekcyjnych, t.j. od 8-14.30,

Dopuszcza się możliwość przedłużenia godzin funkcjonowania lodowiska po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego.

 • W czasie bezpłatnym obowiązuje bezpłatne wypożyczanie sprzętu.
 • W pozostałym czasie Wykonawca  ma prawo do pobierania opłat za korzystanie z lodowiska oraz za świadczenie dodatkowych usług serwisowych Wysokość pobieranych opłat za wstęp na lodowisko wg cennika firmy będzie wynosić: dzieci – 3 zł/h, dorośli 5 zł/h, za wynajem łyżew – 4 zł/h, ostrzenie łyżew – 4 zł.
 • Pod pojęciem „dzieci i młodzież”, rozumie się: - dzieci przedszkolne i uczęszczające do szkół podstawowych, młodzież gimnazjalną, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej ustrońskich szkół lub dowodu tożsamości opiekuna dziecka, w przypadku dzieci przedszkolnych.
 • Zamawiający zobowiązuje się  do zapewnienia na swój koszt zaplecza lodowiska poprzez  udostępnienie Wykonawcy budynku zaplecza gospodarczego kortów tenisowych, z przeznaczeniem na przechowanie sprzętu sportowego, serwis techniczny oraz pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem dla osób obsługujących lodowisko. Zamawiający zobowiązuje się także do zapewnienia pomieszczenia szatni i ogólnodostępnej toalety. Zamawiający zapewnia czystość w pomieszczeniach sanitarno- szatniowych.
 • Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwość korzystania z energii elektrycznej dla potrzeb agregatu o mocy 60 kW, a także miejsca poboru wody. Koszty dostawy tych mediów pokrywa Zamawiający. Zamawiający zapewni też na swój koszt, oświetlenie lodowiska z istniejących lamp.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres: od 15.01.2015 r. do 15.03.2015 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Konkurs – Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 31.12.2014 r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 22.12.2014 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:09 Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:22.12.2014 12:11
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:14.01.2015 10:32