OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
nr ZP.271.3.10.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
Informuje o udzieleniu zamówienia na:

Usługi pocztowe dla Urzędu Miasta Ustroń w 2015 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Urzędu Miasta Ustroń w 2015 roku.
Charakterystyka zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Ustroń w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym.
2) Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa tj:
a) ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529),
b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749),
c) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.),
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 34 ze zm.),
e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003 r. nr 183, poz. 1795 ze zm.),
f) międzynarodowymi przepisami pocztowymi w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym: ratyfikowana umowa międzynarodowa ogłoszona dnia 8 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 206, poz. 1494), Regulamin Poczty Listowej (Dz. U. z 2007 r. nr 108, poz. 744), Regulamin dotyczący paczek pocztowych (Dz. U. z 2007 r., nr 108, poz. 745).
3) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) usługi pocztowe w obrocie krajowym dla przesyłek listowych o wadze do 2000 g oraz paczek pocztowych do 10 kg i przesyłek zagranicznych o wadze do 1000 g w zakresie ich przyjmowania, przemieszczania i doręczania,
b) doręczanie zwrotów przesyłek listowych niedoręczonych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy (z podaniem przyczyny niedoręczenia) oraz zwrot potwierdzeń odbioru pokwitowanych przez adresata do siedziby Zamawiającego,
c)doręczanie Zamawiającemu wszystkich przychodzących za pośrednictwem Wykonawcy przesyłek pocztowych,

Termin realizacji zamówienia to okres: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami) § 13 ust. 1 lit. a)

Data udzielenia zamówienia: 31.12.2014 r.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
POCZTA POLSKA S.A. 00-940 Warszawa ul. Stawki 2

Cena wybranej oferty: Zgodnie z cennikiem powszechnych usług pocztowych

Ustroń, dn. 31.12.2014 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:10 Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Ustroń w 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:30.12.2014 10:21
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:22.04.2015 09:04