OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.13.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w 2015 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń.

Zakres zamówienia obejmuje:
  1. Demontaż nieaktualnego, zniszczonego i wyeksploatowanego oznakowania. Zdemontowane tarcze znaków oraz słupki Wykonawca przetransportuje na składowisko odpadów (Zamawiający nie posiada miejsca na składowanie zniszczonego i wyeksploatowanego oznakowania). Ww. transport uwzględnia załadunek i rozładunek elementów oznakowania w miejscu docelowym i musi być ujęty w cenie jednostkowej oferty. W zakres demontażu słupków wchodzi: odkopanie fundamentu słupka, rozebranie fundamentu, odtworzenie nawierzchni po zdemontowanym słupku, wywóz betonowych odpadów na składowisko odpadów.
  2. Dostawę i montaż nowego oznakowania.
Tarcze znaków przeznaczone do montażu to:
  • znaki z grupy małe, pokryte folią odblaskową I generacji;
  • znaki z grupy małe, pokryte folią odblaskową II generacji;
  • znaki z grupy średnie, pokryte folią odblaskową I generacji;
  • znaki z grupy średnie, pokryte folią odblaskową II generacji.
Tarcze znaków powinny być płaskie o usztywnionej powierzchni, wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 1,5 do 2,0 mm. Każdy znak drogowy musi mieć tabliczkę znamionową z nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, tj. nazwę lub znak handlowy producenta folii, typ odblaskowości, trwałość folii w latach, tabliczka powinna posiadać informację o dacie wymaganego przeglądu technicznego. Uchwyty mocujące tarczę znaku do konstrukcji wsporczej muszą uniemożliwiać jego przesunięcia, pozwalając jednocześnie na demontaż połączenia przez cały okres użytkowania znaku. Powinny być muszą być zamocowane w sposób niewidoczny od strony lica tablicy. Połączenie elementów mocujących z tarczą znaku i konstrukcją wsporczą nie może powodować odkształceń płaszczyzny lica.
Materiał zastosowany do wykonania znaków łącznie z konstrukcją wsporczą musi posiadać deklarację lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną albo dokument równoważny.
Słupki służące do mocowania znaków pionowych powinny być wykonane z rur ocynkowanych o średnicy 60 mm. Długości słupków i konstrukcji muszą być tak dobrane, aby zapewnić (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach) zachowanie skrajni pionowej znaków. Słupki mają być kotwione w fundamencie o wymiarach: 30 x 30 x 30 cm z betonu klasy B-20 wylewanego na mokro, posadowionego poniżej strefy przemarzania. Po posadowieniu znaku (fundamentu) należy odtworzyć nawierzchnię wokół słupka.

Orientacyjna ilość została określona w formularzu cenowym. Ilości wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w poprzednich 12 miesiącach oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na usługi będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować zamówienie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych w formularzu cenowym, który jest załącznikiem do oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości usług, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322
- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
 Konkurs – Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w 2015 roku

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 07.01.2015 r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty
Ustroń, dn. 30.12.2014 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:13 Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:30.12.2014 10:31
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:21.01.2015 07:48