OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.14.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Budowa oświetlenia Parku Lazarów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na budowie oświetlenia w Parku Lazarów w Ustroniu poprzez poprowadzenie podziemnej linii kablowej niskiego napięcia YAKXS 4 x 25 mm² na odcinku ok. 530 m, z zabudową 15 szt. słupów SAL-4 „ROSA” z oprawami OPA-1 i z kloszami Auris „ROSA” oraz zabudową skrzyni sterowania ulicznego SOU-2 /F „Incobex”.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.04.2015 r.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Konkurs – Budowa oświetlenia Parku Lazarów”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 07.01.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty
Ustroń, dn. 30.12.2014 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:14 Budowa oświetlenia Parku Lazarów
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:30.12.2014 14:00
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:21.01.2015 07:48