OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.17.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kuźniczej do posesji przy ul. Daszyńskiego 78 w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika dla pieszych o długości 200 mb i szerokości 1,5m wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kuźniczej do posesji przy ul. Daszyńskiego 78 w Ustroniu

2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) uzyskanie mapy do celów projektowych wraz z pomiarami uzupełniającymi i wypisami z rejestru gruntów,
2) opracowanie dokumentacji geologicznej podłoża gruntowego w niezbędnym zakresie (opinia geologiczna lub dokumentacja geologiczno-inżynierska),
3) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla części drogowej,
4) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla kanalizacji deszczowej,
5) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
6) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
7) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych oraz uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę,
8) opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji,
9) uzyskanie w Starostwie Powiatowym pozwolenia na budowę,
10) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
11) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich i ślepych,

3. Szczegółowość projektów budowlano-wykonawczych ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.
4. Zaproponowane w projektach rozwiązania techniczne będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, ostateczne rozwiązanie musi być zaakceptowane przez Zamawiającego.
5. Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekty w pięciu egzemplarzach, a kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w dwóch egzemplarzach) i elektronicznej (pliki w formacie PDF o wielkości mniejszej niż 5MB) – dla każdego elementu oddzielnie.
6. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
7. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
8. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargach na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
9. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2015 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„ Konkurs - Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kuźniczej do posesji przy ul. Daszyńskiego 78 w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 27.01.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 19.01.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:17 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kuźniczej do posesji przy ul. Daszyńskiego 78 w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:19.01.2015 09:38
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:10.02.2015 14:38