OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.18.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2659 S ul. Skoczowskiej nad potokiem Młynówka w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na przebudowie kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2659 S ul. Skoczowskiej nad potokiem Młynówka w Ustroniu.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Roboty ziemne wraz z odwodnieniem,
3) Wykonanie i montaż prefabrykatów betonowych zbrojonych,
4) Wykonanie nawierzchni z żywic na betonie,
5) Wykonanie i montaż stalowych balustrad, 
6) Wykonanie koszy kamiennych wraz z umocnieniem koryta cieku narzutem kamiennym,
7) Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe,
8) Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu  

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 29.05.2015 r.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Konkurs – Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2659 S ul. Skoczowskiej nad potokiem Młynówka w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 27.01.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 19.01.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:18 Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2659 S ul. Skoczowskiej nad potokiem Młynówka w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:19.01.2015 10:02
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:06.02.2015 08:05