OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.19.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Zakup i ułożenie siatki przeciw kretom na boisku w Ustroniu Hermanicach


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i ułożenie siatki przeciw kretom na boisku sportowym w Ustroniu Hermanicach o wymiarach 120m x 80m – na nieruchomości 390/4 (obręb Hermanice)
Zastosowana siatka powinna mieć oczka o wymiarach nie większych niż 11x13mm i wykonana z tworzywa sztucznego. Należy ją ułożyć na terenie całego boiska uwzględniając margines wokół boiska minimum 1,0 m. Siatka powinna być położona ok. 20-30 cm pod powierzchnią ziemi. W trakcie prowadzenia prac ziemię należy magazynować na terenie boiska. Po zakończeniu prac teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322
- w sprawach technicznych: Monika Maksymczak tel. 33 8579-314

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 16.03.2015 roku

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Konkurs – Zakup i ułożenie siatki przeciw kretom na boisku w Ustroniu Hermanicach”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 30.01.2015 r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 22.01.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:19 Zakup i ułożenie siatki przeciw kretom na boisku w Ustroniu Hermanicach
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:22.01.2015 11:28
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:10.02.2015 07:11