OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.20.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Remont i odtworzenie odcinka drogi ul. Kluczyków w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na odtworzeniu odcinka drogi ul. Kluczyków w Ustroniu.

Zakres zamówienia obejmuje:
1) Karczowanie drzew o średnicy do 35 cm,
2) Korytowanie,
3) Roboty ziemne,
4) Wykonanie warstwy odsączającej,
5) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
6) Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, 

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wniosków o akceptację materiału do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wnioski zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.04.2015 r.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Konkurs – Remont i odtworzenie odcinka drogi ul. Kluczyków w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 03.02.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 26.01.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:20 Remont i odtworzenie odcinka drogi ul. Kluczyków w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:26.01.2015 11:25
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:23.02.2015 08:11