ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA USTROŃ z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktu prawa miejscowego w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat


ZARZĄDZENIE NR 13/2015
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ
z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktu prawa miejscowego w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą nr XLVIII/555/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwałą nr VIII/77/2011 z dnia 26 maja 2011 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń.
Burmistrz Miasta
Zarządza
§ 1.
Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
§ 2.
1. Forma przeprowadzenia konsultacji polegać będzie na możliwości wypowiedzenia się na forum dyskusyjnym z użyciem strony internetowej Miasta.
2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 30 stycznia 2015 r. a termin ich zakończenia na dzień 6 lutego 2015 r.
3. Zasięgiem terytorialnym konsultacji objęty jest obszar całego Miasta.
4. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Miasta oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ustroń.
5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Natalia Kowalik.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Środowiska i Rolnictwa.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA USTROŃ z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktu prawa miejscowego w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Natalia Kowalik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.01.2015 13:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż