OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.21.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Ocieplenie ściany piwnicznej, modernizacja tarasu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P7”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na ociepleniu południowej ściany piwnicznej oraz modernizacji tarasu  w budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu.

Zakres robót obejmuje:
1) demontaż istniejącego tarasu (163 m2) z balustradami, naświetli okien piwnicznych, odkopanie i oczyszczenie ściany piwnicznej południowej,
2) wykonanie izolacji przeciw wodnej i termicznej na ścianie z ułożeniem folii kubełkowej i montażem gotowych naświetli okiennych,
3) ułożenie drenażu i ułożenie bednarki dla instalacji piorunochronnej z badaniem tej instalacji,
4) zasypanie ściany kruszywem drenarskim z zagęszczeniem,
5) wykonanie nowej konstrukcji tarasu z wykonaniem podbudowy oraz wieńca,
6) wykonanie nawierzchni tarasu z kostki wibroprasowanej gr. 6cm (235 m2) ze schodami, z zabudową balustrad o wysokości 110cm ze stali nierdzewnej -42 mb (zmiana w stosunku do projektu, wypełnienie z płaskownika lub rur w pionie, jak na załączonym przykładowym zdjęciu),
7) demontaż i wykonanie chodnika z kostki wibroprasowanej gr. 6cm w sąsiedztwie tarasu.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319,
    Sławomir Bąk tel. 33 8579-322
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 22.06.2015 r. do 10.08.2015 r.

Wymagany okres gwarancji: 120 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Konkurs – Ocieplenie ściany piwnicznej, modernizacja tarasu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P7”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 10.02.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.
Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 02.02.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:21 Ocieplenie ściany piwnicznej, modernizacja tarasu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P7”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:02.02.2015 12:09
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:24.04.2015 15:27