OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.23.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu” – zajęcia rozwijające umiejętności porozumiewania się językiem obcym dla uczniów i uczennic z Gimnazjów Miasta Ustroń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej polegających na prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności porozumiewania się w języku obcym:  angielskim, niemieckim i francuskim dla uczniów i uczennic z dwóch Gimnazjów Miasta Ustroń.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „nauka – drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Zamówienie zostało podzielone na części i obejmuje:
CZĘŚĆ 1
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego i niemieckiego w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu” – zajęcia rozwijające umiejętności porozumiewania się językiem obcym dla uczniów i uczennic z Gimnazjum nr 1 w Ustroniu:
a) prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności porozumiewania się w języku angielskim dla uczniów uzdolnionych:
- łączna ilość grup: 1
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 54h
b) prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności porozumiewania się w języku angielskim dla uczniów mniej zdolnych:
- łączna ilość grup: 2
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 108h 
- łączny wymiar godzin lekcyjnych dla 1 grupy: 54h 
c) prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim dla uczniów uzdolnionych:
- łączna ilość grup: 1
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 54h

I. Zajęcia winny być przeprowadzone:
1) min. 40% przez wykwalifikowanych rodowitych lektorów (native speaker) z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży,
2) w formie warsztatowej, z naciskiem na umiejętność posługiwania/ porozumiewania się w języku obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, z użyciem praktycznego, używanego na co dzień słownictwa, aranżowaniem scenek rodzajowych z wykorzystaniem materiałów słuchanych czy gier,
3) metoda nauczania winna być wspomagana platformą e-learningową wraz z dostępem dla szkoły

1. Łączna ilość godzin: 216
2. Zajęcia będą się odbywać w grupach 10 osobowych ze średnią min. częstotliwością 6 godzin lekcyjnych miesięcznie na każdą grupę. 
3. Przez godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 60 minut
4. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem również zakup wszelkich materiałów w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. dokumenty wskazane w pkt. 11, (dzienniki, karty pracy itd.), itp.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany ilości dzieci w poszczególnych grupach,
2) zmiany średniej miesięcznej ilości godzin zajęć lekcyjnych w poszczególnych grupach, z zachowaniem łącznego wymiaru godzin lekcyjnych dla poszczególnych grup, przy zachowaniu cen jednostkowych za 1 godzinę lekcyjną, określoną przez Wykonawcę w ofercie.
6. Wykaz dzieci biorących udział w zajęciach, z podziałem na grupy zostanie określony i przedstawiony Wykonawcy przez Dyrektora Gimnazjum w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
7. Zajęcia odbywać się będą w salach dydaktycznych Gimnazjum nr 1, wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, przystosowanych dla odpowiedniej liczby uczestników.
8. Zajęcia będą odbywać się według ustalonego harmonogramu. Harmonogram opracowany przez Wykonawcę, musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Dyrektora Gimnazjum oraz Zamawiającego.
9. Realizacja zajęć objętych zamówieniem nie może kolidować z kalendarzem roku szkolnego w województwie śląskim oraz planem zajęć szkoły, być dostosowana do planu zajęć lekcyjnych poszczególnych uczniów/uczennic biorących udział w projekcie oraz innych wydarzeń jak np. wycieczki i przerwy w zajęciach dydaktycznych. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć w soboty po uzgodnieniu z Dyrektorem Gimnazjum i Zamawiającym.
10. Program zajęć opracowany przez Wykonawcę musi być uzgodniony i zaakceptowany przed rozpoczęciem zajęć przez Dyrektora Gimnazjum oraz Zamawiającego 
11. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Opracowania harmonogramu i przedstawienia go do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 
2) Opracowania programu zajęć z podaniem tematyki  w formie uproszczonego konspektu zajęć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
3) prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z przygotowanym harmonogramem oraz programem zajęć,
4) sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć,
5)  prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami, tj.: 
a) listy obecności uczniów na każdych zajęciach zawierającej datę i godziny prowadzonych zajęć, tematykę zajęć, imiona i nazwiska uczniów, z podpisem prowadzącego zajęcia – lista każdorazowo musi być zatwierdzona przez Dyrektora Gimnazjum 
b) dziennik zajęć, który zawierał będzie m.in.: 
- listę obecności, weryfikację obecności na zajęciach uczniów w każdym dniu świadczenia usługi edukacyjnej, 
- zakładany program zajęć ze wskazaniem przewidywanego wymiaru godzin, 
- realizacje rzeczywistej usługi ze wskazaniem daty przeprowadzenia tematu, 
- czas trwania (w godzinach lekcyjnych) podpis prowadzącego, a także wyniki przeprowadzonych testów sprawdzających. 
c) miesięczne karty czasu pracy, zaakceptowane przez Dyrektora Gimnazjum
d) inne dokumenty niezbędne dla potrzeb realizacji projektu. 
6) do ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt, Dyrektorem Gimnazjum, w której realizowane są zajęcia edukacyjne,
7) do opracowania, przeprowadzenia i oceny testów bądź innych sprawdzianów wiedzy uczniów. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów „na wejściu” i „na koniec” zajęć w celu sprawdzenia osiągniętego efektu edukacyjnego. Zakres sprawdzanych wiadomości, treść sprawdzianów winna być uzgodniona uprzednio z koordynatorem projektu. Sprawdziany wiedzy powinny mierzyć wiedzę uczniów w sposób możliwie najpełniejszy. Wykonawca zapewni ocenę sprawdzianów wedle zobiektywizowanych kryteriów. 
8) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych zajęć
9)  do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia,
10) do informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
11) przestrzegania prawidłowej promocji projektu, posługiwanie się logotypami UE oraz POKL itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi,
12) oznaczenia logami: UE, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFS, a także logiem i nazwą projektu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (dzienniki, listy obecności, testy, etc.).
13)  do ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów, zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
14) informowania Dyrektora Gimnazjum oraz Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych uniemożliwiających prowadzenie danych zajęć zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem tych zajęć,
15) po zakończeniu realizacji zamówienia do przekazania całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy Zamawiającemu. 
12. Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zajęć muszą zawierać informację o współfinansowaniu zajęć z Europejskiego Funduszu Społecznego, logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
13. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy zajęcia zostaną odpracowane w innym, uzgodnionym przez Strony terminie.
14. W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu choroby), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba zastępowana. 

II. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.11.2015 r.
2)  Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia:
a) rozliczenie finansowe przeprowadza się na podstawie ilości przeprowadzonych w danym miesiącu godzin zajęć oraz odpowiadających im cen ryczałtowych za 1 godzinę lekcyjną przedstawioną w ofercie,
b) płatność za należycie wykonaną usługę w danym miesiącu reguluje się w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury wraz z kartą czasu pracy, dokumentującą zrealizowane usługi edukacyjne.
3) Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał usługi polegające na prowadzeniu zajęć z języka angielskiego w wymiarze łącznym min. 100 godzin .

CZĘŚĆ 2
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego i francuskiego w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu” – zajęcia rozwijające umiejętności porozumiewania się językiem obcym dla uczniów i uczennic z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu:
a) prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności porozumiewania się w języku angielskim dla uczniów uzdolnionych:
- łączna ilość grup: 1
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 54h
b) prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności porozumiewania się w języku angielskim dla uczniów mniej zdolnych:
- łączna ilość grup: 2
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 108h 
- łączny wymiar godzin lekcyjnych dla 1 grupy: 54h 
c) prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności porozumiewania się w języku francuskim dla uczniów uzdolnionych:
- łączna ilość grup: 1
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 54h

I. Zajęcia winny być przeprowadzone:
1) min. 40% przez wykwalifikowanych rodowitych lektorów (native speaker) z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży
2) w formie warsztatowej, z naciskiem na umiejętność posługiwania/ porozumiewania się w języku obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, z użyciem praktycznego, używanego na co dzień słownictwa, aranżowaniem scenek rodzajowych z wykorzystaniem materiałów słuchanych czy gier
3) metoda nauczania winna być wspomagana platformą e-learningową wraz z dostępem dla szkoły

1. Łączna ilość godzin: 216
2. Zajęcia będą się odbywać w grupach 10 osobowych ze średnią min. częstotliwością 6 godzin lekcyjnych miesięcznie na każdą grupę. 
3. Przez godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 60 minut
4. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem również zakup wszelkich materiałów w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. dokumenty wskazane w pkt. 11, (dzienniki, karty pracy itd.), itp.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany ilości dzieci w poszczególnych grupach,
b) zmiany średniej miesięcznej ilości godzin zajęć lekcyjnych w poszczególnych grupach, z zachowaniem łącznego wymiaru godzin lekcyjnych dla poszczególnych grup, przy zachowaniu cen jednostkowych za 1 godzinę lekcyjną, określoną przez Wykonawcę w ofercie.
6. Wykaz dzieci biorących udział w zajęciach, z podziałem na grupy zostanie określony i przedstawiony Wykonawcy przez Dyrektora Gimnazjum w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
7. Zajęcia odbywać się będą w salach dydaktycznych Gimnazjum nr 2, wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, przystosowanych dla odpowiedniej liczby uczestników.
8. Zajęcia będą odbywać się według ustalonego harmonogramu. Harmonogram opracowany przez Wykonawcę, musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Dyrektora Gimnazjum oraz Zamawiającego.
9. Realizacja zajęć objętych zamówieniem nie może kolidować z kalendarzem roku szkolnego w województwie śląskim oraz planem zajęć szkoły, być dostosowana do planu zajęć lekcyjnych poszczególnych uczniów/uczennic biorących udział w projekcie oraz innych wydarzeń jak np. wycieczki i przerwy w zajęciach dydaktycznych. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć w soboty po uzgodnieniu z Dyrektorem Gimnazjum i Zamawiającym.
10. Program zajęć opracowany przez Wykonawcę musi być uzgodniony i zaakceptowany przed rozpoczęciem zajęć przez Dyrektora Gimnazjum oraz Zamawiającego,
11. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Opracowania harmonogramu i przedstawienia go do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
2) Opracowania programu zajęć z podaniem tematyki  w formie uproszczonego konspektu zajęć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
3) Prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z przygotowanym harmonogramem oraz programem zajęć,
4) Sprawowania opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć,
5) Prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami, tj.: 
a) listy obecności uczniów na każdych zajęciach zawierającej datę i godziny prowadzonych zajęć, tematykę zajęć, imiona i nazwiska uczniów, z podpisem prowadzącego zajęcia – lista każdorazowo musi być zatwierdzona przez Dyrektora Gimnazjum
b) dziennik zajęć, który zawierał będzie m.in.: 
- listę obecności, weryfikację obecności na zajęciach uczniów w każdym dniu świadczenia usługi edukacyjnej, 
- zakładany program zajęć ze wskazaniem przewidywanego wymiaru godzin, 
- realizacje rzeczywistej usługi ze wskazaniem daty przeprowadzenia tematu, 
- czas trwania (w godzinach lekcyjnych) podpis prowadzącego, a także wyniki przeprowadzonych testów sprawdzających. 
c) miesięczne karty czasu pracy, zaakceptowane przez Dyrektora Gimnazjum
d) inne dokumenty niezbędne dla potrzeb realizacji projektu. 
6) Ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt, Dyrektorem Gimnazjum, w której realizowane są zajęcia edukacyjne,
7) Opracowania, przeprowadzenia i oceny testów bądź innych sprawdzianów wiedzy uczniów. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów „na wejściu” i „na koniec” zajęć w celu sprawdzenia osiągniętego efektu edukacyjnego. Zakres sprawdzanych wiadomości, treść sprawdzianów winna być uzgodniona uprzednio z koordynatorem projektu. Sprawdziany wiedzy powinny mierzyć wiedzę uczniów w sposób możliwie najpełniejszy. Wykonawca zapewni ocenę sprawdzianów wedle zobiektywizowanych kryteriów.
8) Prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych zajęć
9) Zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia,
10) Informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
11) Przestrzegania prawidłowej promocji projektu, posługiwanie się logotypami UE oraz POKL itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi,
12) Oznaczenia logami: UE, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFS, a także logiem i nazwą projektu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (dzienniki, listy obecności, testy, etc.).
13) Ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów, zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
14) Informowania Dyrektora Gimnazjum oraz Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych uniemożliwiających prowadzenie danych zajęć zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem tych zajęć,
15) Przekazania całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia.
12. Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zajęć muszą zawierać informację o współfinansowaniu zajęć z Europejskiego Funduszu Społecznego, logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
13. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy zajęcia zostaną odpracowane w innym, uzgodnionym przez Strony terminie.
14. W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu choroby), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba zastępowana.

II. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.11.2015 r.
2) Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia: 
a) rozliczenie finansowe przeprowadza się na podstawie ilości przeprowadzonych w danym miesiącu godzin zajęć oraz odpowiadających im cen ryczałtowych za 1 godzinę lekcyjną przedstawioną w ofercie
b) płatność za należycie wykonaną usługę w danym miesiącu reguluje się w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury wraz z kartą czasu pracy, dokumentującą zrealizowane usługi edukacyjne. 
3) Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał usługi polegające na prowadzeniu zajęć z języka angielskiego w wymiarze łącznym min. 100 godzin

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy PZP, na jedną lub obie części zamówienia, a także na całość zamówienia.

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Agata Markiewicz tel. 33 8579-341, 
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2015 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: „ Konkurs - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu” – zajęcia rozwijające umiejętności porozumiewania się językiem obcym dla uczniów i uczennic z Gimnazjów Miasta Ustroń

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 12.02.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie danej części  zamówienia
C = ------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty dla danej części zamówienia


Ustroń, dn. 04.02.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:23 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu” – zajęcia rozwijające umiejętności porozumiewania się językiem obcym dla uczniów i uczennic z Gimnazjów Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:04.02.2015 12:12
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:26.02.2015 14:48