OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.24.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych pt. "Wykorzystywanie wiedzy w praktyce”: zajęcia wyrównawcze matematyczno-informatyczne i  zajęcia nakierowane na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych w Szkołach Podstawowych w Ustroniu realizowanych w ramach projektu „Odkryj w sobie geniusz@

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej polegających na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych pt. "Wykorzystywanie wiedzy w praktyce”: zajęcia wyrównawcze matematyczno-informatyczne i  zajęcia nakierowane na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych w Szkołach Podstawowych w Ustroniu realizowanych w ramach projektu „Odkryj w sobie geniusz@”.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zamówienie zostało podzielone na części i obejmuje:

CZĘŚĆ 1
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych pt. "Wykorzystywanie wiedzy w praktyce”: zajęcia wyrównawcze matematyczno-informatyczne i  zajęcia nakierowane na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu realizowanych w ramach projektu „Odkryj w sobie geniusz@”

I. Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze matematyczno-informatyczne dla uczniów i uczennic mniej zdolnych

Zajęcia winny być przeprowadzone z naciskiem na wyrównywanie umiejętności i utrwalanie bieżącego materiału z matematyki i zwiększenia zainteresowania matematyką i informatyką jako przedmiotami ułatwiającymi funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie, w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod doświadczalnych, samodzielnie wykonywanych doświadczeń przez dzieci oraz gier logicznych i utrwalających dane zagadnienie, z elementami „robotyki”, programowania i konstruowania w oparciu np. o klocki lego z naciskiem na rozwój pamięci i logicznego myślenia, umiejętności  jasnego formułowania rozwiązań

Zajęcia winny być odpowiednio dostosowane do poziomu uczniów i uczennic

Wymiar zajęć
- łączna ilość grup: 2
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 108h
- łączny wymiar godzin lekcyjnych dla 1 grupy: 54h 

II. Zajęcia pozalekcyjne nakierowane na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych dla uczniów i uczennic uzdolnionych

Zajęcia winny być przeprowadzone w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod doświadczalnych, samodzielnie wykonywanych doświadczeń przez dzieci, gier logicznych, technologii komputerowej/ITC, z elementami „robotyki”, programowania i konstruowania w oparciu np. o klocki lego z naciskiem na rozwój pamięci i logicznego myślenia, umiejętności  jasnego formułowania rozwiązań, poznawania własnych mocnych stron, z elementami metody szybkiego liczenia

Wymiar zajęć
- łączna ilość grup: 2
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 108h
- łączny wymiar godzin lekcyjnych dla 1 grupy: 54h 

III. Pozostałe wymagania dot. zajęć pozalekcyjnych wymienionych w pkt. I i II:
1. Zajęcia winny być odpowiednio dostosowane do poziomu uczniów i uczennic
2. Zajęcia będą się odbywać w grupach 10 osobowych ze średnią min. częstotliwością 6 godzin lekcyjnych miesięcznie na każdą grupę.
3. Przez godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 60 minut
4. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem również zakup wszelkich materiałów w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. dokumenty wskazane w pkt. 11, (dzienniki, karty pracy itd.), itp.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) zmiany ilości dzieci w poszczególnych grupach,
2) zmiany średniej miesięcznej ilości godzin zajęć lekcyjnych w poszczególnych grupach, z zachowaniem łącznego wymiaru godzin lekcyjnych dla poszczególnych grup, przy zachowaniu cen jednostkowych za 1 godzinę lekcyjną, określoną przez Wykonawcę w ofercie.
6. Wykaz dzieci biorących udział w zajęciach, z podziałem na grupy zostanie określony i przedstawiony Wykonawcy przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
7. Zajęcia odbywać się będą w salach dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 1, wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, przystosowanych dla odpowiedniej liczby uczestników.
8. Zajęcia będą odbywać się według ustalonego harmonogramu. Harmonogram opracowany przez Wykonawcę, musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej oraz Zamawiającego.
9. Realizacja zajęć objętych zamówieniem nie może kolidować z kalendarzem roku szkolnego w województwie śląskim oraz planem zajęć szkoły, być dostosowana do planu zajęć lekcyjnych poszczególnych uczniów/uczennic biorących udział w projekcie oraz innych wydarzeń jak np. wycieczki i przerwy w zajęciach dydaktycznych. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć w soboty po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Zamawiającym.
10. Program zajęć opracowany przez Wykonawcę musi być uzgodniony i zaakceptowany przed rozpoczęciem zajęć przez Dyrektora szkoły oraz Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) opracowania harmonogramu i przedstawienia go do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
2) opracowania programu zajęć z podaniem tematyki  w formie uproszczonego konspektu zajęć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
3) prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z przygotowanym harmonogramem oraz programem zajęć,
4) sprawowania opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć,
5) prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami, tj.: 
a) listy obecności uczniów na każdych zajęciach zawierającej datę i godziny prowadzonych zajęć, tematykę zajęć, imiona i nazwiska uczniów, z podpisem prowadzącego zajęcia – lista każdorazowo musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej
b) dziennik zajęć, który zawierał będzie m.in.: 
- listę obecności, weryfikację obecności na zajęciach uczniów w każdym dniu świadczenia usługi edukacyjnej, 
- zakładany program zajęć ze wskazaniem przewidywanego wymiaru godzin, 
- realizacje rzeczywistej usługi ze wskazaniem daty przeprowadzenia tematu, 
- czas trwania (w godzinach lekcyjnych) podpis prowadzącego, a także wyniki przeprowadzonych testów sprawdzających. 
c) miesięczne karty czasu pracy, zaakceptowane przez dyrektora szkoły
d) wydanie certyfikatów ukończenia zajęć dla każdego dziecka biorącego udział w zajęciach
e) inne dokumenty niezbędne dla potrzeb realizacji projektu. 
6) ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt, dyrektorem szkoły, w której realizowane są zajęcia edukacyjne,
7) opracowania, przeprowadzenia i oceny testów bądź innych sprawdzianów wiedzy uczniów. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów „na wejściu” i „na koniec” zajęć w celu sprawdzenia osiągniętego efektu edukacyjnego. Zakres sprawdzanych wiadomości, treść sprawdzianów winna być uzgodniona uprzednio z koordynatorem projektu. Sprawdziany wiedzy powinny mierzyć wiedzę uczniów w sposób możliwie najpełniejszy. Wykonawca zapewni ocenę sprawdzianów wedle zobiektywizowanych kryteriów.
8) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych zajęć
9) zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia,
10) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
11) przestrzegania prawidłowej promocji projektu, posługiwanie się logotypami UE oraz POKL itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi,
12) oznaczenia logami: UE, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFS, a także logiem i nazwą projektu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (dzienniki, listy obecności, testy, etc.).
13) ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów, zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
14) informowania Dyrektora szkoły oraz Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych uniemożliwiających prowadzenie danych zajęć zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem tych zajęć,
15) przekazania całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy Zamawiającemu. po zakończeniu realizacji zamówienia
12. Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zajęć muszą zawierać informację o współfinansowaniu zajęć z Europejskiego Funduszu Społecznego, logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
13. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy zajęcia zostaną odpracowane w innym, uzgodnionym przez Strony terminie. 
14. W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu choroby), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba zastępowana.

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.11.2015 r.
2) Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia: 
a) rozliczenie finansowe przeprowadza się na podstawie ilości przeprowadzonych w danym miesiącu godzin zajęć oraz odpowiadających im cen ryczałtowych za 1 godzinę lekcyjną przedstawioną w ofercie
b) płatność za należycie wykonaną usługę w danym miesiącu reguluje się w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury wraz z kartą czasu pracy, dokumentującą zrealizowane usługi edukacyjne. 

V. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał usługi polegające na prowadzeniu zajęć/warsztatów wyrównawczych matematyczno-informatycznych lub zajęć nakierowanych na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych w wymiarze łącznym min. 100 godzin.

CZĘŚĆ 2

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych pt. "Wykorzystywanie wiedzy w praktyce”: zajęcia wyrównawcze matematyczno-informatyczne i  zajęcia nakierowane na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu realizowanych w ramach projektu „Odkryj w sobie geniusz@”  

I. Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze matematyczno-informatyczne dla uczniów i uczennic mniej uzdolnionych

Zajęcia winny być przeprowadzone z naciskiem na wyrównywanie umiejętności i utrwalanie bieżącego materiału z matematyki i zwiększenia zainteresowania matematyką i informatyką jako przedmiotami ułatwiającymi funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie, w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod doświadczalnych, samodzielnie wykonywanych doświadczeń przez dzieci oraz gier logicznych i utrwalających dane zagadnienie, z elementami „robotyki”, programowania i konstruowania w oparciu np. o klocki lego z naciskiem na rozwój pamięci i logicznego myślenia, umiejętności jasnego formułowania rozwiązań
Zajęcia winny być odpowiednio dostosowane do poziomu uczniów i uczennic

Wymiar zajęć
- łączna ilość grup: 2
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 108h
- łączny wymiar godzin lekcyjnych dla 1 grupy: 54h 

II. Zajęcia pozalekcyjne nakierowane na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych dla uczniów i uczennic uzdolnionych.

Zajęcia winny być przeprowadzone w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod doświadczalnych, samodzielnie wykonywanych doświadczeń przez dzieci, gier logicznych, technologii komputerowej/ITC, z elementami „robotyki”, programowania i konstruowania w oparciu np. o klocki lego z naciskiem na rozwój pamięci i logicznego myślenia, umiejętności  jasnego formułowania rozwiązań, poznawania własnych mocnych stron, z elementami metody szybkiego liczenia

Wymiar zajęć
- łączna ilość grup: 2
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 108h
- łączny wymiar godzin lekcyjnych dla 1 grupy: 54h 

III. Pozostałe wymagania dot. zajęć pozalekcyjnych wymienionych w pkt. I i II:

1. Zajęcia winny być odpowiednio dostosowane do poziomu uczniów i uczennic
2. Zajęcia będą się odbywać w grupach 10 osobowych ze średnią min. częstotliwością 6 godzin lekcyjnych miesięcznie na każdą grupę.
3. Przez godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 60 minut 
4. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem również zakup wszelkich materiałów w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. dokumenty wskazane w pkt. 11, (dzienniki, karty pracy itd.), itp.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) zmiany ilości dzieci w poszczególnych grupach,
2) zmiany średniej miesięcznej ilości godzin zajęć lekcyjnych w poszczególnych grupach, z zachowaniem łącznego wymiaru godzin lekcyjnych dla poszczególnych grup, przy zachowaniu cen jednostkowych za 1 godzinę lekcyjną, określoną przez Wykonawcę w ofercie.
6. Wykaz dzieci biorących udział w zajęciach, z podziałem na grupy zostanie określony i przedstawiony Wykonawcy przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
7. Zajęcia odbywać się będą w salach dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 2, wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, przystosowanych dla odpowiedniej liczby uczestników.
8. Zajęcia będą odbywać się według ustalonego harmonogramu. Harmonogram opracowany przez Wykonawcę, musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej oraz Zamawiającego.
9. Realizacja zajęć objętych zamówieniem nie może kolidować z kalendarzem roku szkolnego w województwie śląskim oraz planem zajęć szkoły, być dostosowana do planu zajęć lekcyjnych poszczególnych uczniów/uczennic biorących udział w projekcie oraz innych wydarzeń jak np. wycieczki i przerwy w zajęciach dydaktycznych. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć w soboty po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Zamawiającym.
10. Program zajęć opracowany przez Wykonawcę musi być uzgodniony i zaakceptowany przed rozpoczęciem zajęć przez Dyrektora szkoły oraz Zamawiającego
11. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) opracowania harmonogramu i przedstawienia go do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
2) opracowania programu zajęć z podaniem tematyki  w formie uproszczonego konspektu zajęć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
3) prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z przygotowanym harmonogramem oraz programem zajęć,
4) sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć,
5) prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami, tj.: 
a) listy obecności uczniów na każdych zajęciach zawierającej datę i godziny prowadzonych zajęć, tematykę zajęć, imiona i nazwiska uczniów, z podpisem prowadzącego zajęcia – lista każdorazowo musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej,
b) dziennik zajęć, który zawierał będzie m.in.: 
- listę obecności, weryfikację obecności na zajęciach uczniów w każdym dniu świadczenia usługi edukacyjnej, 
- zakładany program zajęć ze wskazaniem przewidywanego wymiaru godzin, 
- realizacje rzeczywistej usługi ze wskazaniem daty przeprowadzenia tematu, 
- czas trwania (w godzinach lekcyjnych) podpis prowadzącego, a także wyniki przeprowadzonych testów sprawdzających. 
c) miesięczne karty czasu pracy, zaakceptowane przez dyrektora szkoły
d) wydanie certyfikatów ukończenia zajęć dla każdego dziecka biorącego udział w zajęciach
e) inne dokumenty niezbędne dla potrzeb realizacji projektu. 
6) ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt, dyrektorem szkoły, w której realizowane są zajęcia edukacyjne, 
7) opracowania, przeprowadzenia i oceny testów bądź innych sprawdzianów wiedzy uczniów. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów „na wejściu” i „na koniec” zajęć w celu sprawdzenia osiągniętego efektu edukacyjnego. Zakres sprawdzanych wiadomości, treść sprawdzianów winna być uzgodniona uprzednio z koordynatorem projektu. Sprawdziany wiedzy powinny mierzyć wiedzę uczniów w sposób możliwie najpełniejszy. Wykonawca zapewni ocenę sprawdzianów wedle zobiektywizowanych kryteriów.
8) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych zajęć
9) do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia,
10) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
11) przestrzegania prawidłowej promocji projektu, posługiwanie się logotypami UE oraz POKL itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi,
12) oznaczenia logami: UE, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFS, a także logiem i nazwą projektu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (dzienniki, listy obecności, testy, etc.).
13) ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów, zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
14) informowania Dyrektora szkoły oraz Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych uniemożliwiających prowadzenie danych zajęć zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem tych zajęć,
15) przekazania całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia
12. Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zajęć muszą zawierać informację o współfinansowaniu zajęć z Europejskiego Funduszu Społecznego, logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
13. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy zajęcia zostaną odpracowane w innym, uzgodnionym przez Strony terminie.
14. W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu choroby), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba zastępowana.

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.11.2015 r.
2) Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia: 
a) rozliczenie finansowe przeprowadza się na podstawie ilości przeprowadzonych w danym miesiącu godzin zajęć oraz odpowiadających im cen ryczałtowych za 1 godzinę lekcyjną przedstawioną w ofercie
b) płatność za należycie wykonaną usługę w danym miesiącu reguluje się w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury wraz z kartą czasu pracy, dokumentującą zrealizowane usługi edukacyjne. 

V. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał usługi polegające na prowadzeniu zajęć/warsztatów wyrównawczych matematyczno-informatycznych lub zajęć nakierowanych na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych w wymiarze łącznym min. 100 godzin.

CZĘŚĆ 3

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych pt. "Wykorzystywanie wiedzy w praktyce”: zajęcia wyrównawcze matematyczno-informatyczne i  zajęcia nakierowane na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustroniu realizowanych w ramach projektu „Odkryj w sobie geniusz@” 
 
I. Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze matematyczno-informatyczne dla uczniów i uczennic mniej zdolnych

Zajęcia winny być przeprowadzone z naciskiem na wyrównywanie umiejętności i utrwalanie bieżącego materiału z matematyki i zwiększenia zainteresowania matematyką i informatyką jako przedmiotami ułatwiającymi funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie, w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod doświadczalnych, samodzielnie wykonywanych doświadczeń przez dzieci oraz gier logicznych i utrwalających dane zagadnienie, z elementami „robotyki”, programowania i konstruowania w oparciu np. o klocki lego z naciskiem na rozwój pamięci i logicznego myślenia, umiejętności  jasnego formułowania rozwiązań
Zajęcia winny być odpowiednio dostosowane do poziomu uczniów i uczennic

Wymiar zajęć
- łączna ilość grup: 2
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 108h
- łączny wymiar godzin lekcyjnych dla 1 grupy: 54h 

II. Zajęcia pozalekcyjne nakierowane na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych dla uczniów i uczennic uzdolnionych

Zajęcia winny być przeprowadzone w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod doświadczalnych, samodzielnie wykonywanych doświadczeń przez dzieci, gier logicznych, technologii komputerowej/ITC, z elementami „robotyki”, programowania i konstruowania w oparciu np. o klocki lego z naciskiem na rozwój pamięci i logicznego myślenia, umiejętności  jasnego formułowania rozwiązań, poznawania własnych mocnych stron, z elementami metody szybkiego liczenia

Wymiar zajęć
- łączna ilość grup: 1
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 54h

III. Pozostałe wymagania dot. zajęć pozalekcyjnych wymienionych w pkt. I i II:

1. Zajęcia winny być odpowiednio dostosowane do poziomu uczniów i uczennic
2. Zajęcia będą się odbywać w grupach 10 osobowych ze średnią min. częstotliwością 6 godzin lekcyjnych miesięcznie na każdą grupę.
3. Przez godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 60 minut
4. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem również zakup wszelkich materiałów w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. dokumenty wskazane w pkt. 11, (dzienniki, karty pracy itd.), itp.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany ilości dzieci w poszczególnych grupach,
b) zmiany średniej miesięcznej ilości godzin zajęć lekcyjnych w poszczególnych grupach, z zachowaniem łącznego wymiaru godzin lekcyjnych dla poszczególnych grup, przy zachowaniu cen jednostkowych za 1 godzinę lekcyjną, określoną przez Wykonawcę w ofercie.
6. Wykaz dzieci biorących udział w zajęciach, z podziałem na grupy zostanie określony i przedstawiony Wykonawcy przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
7. Zajęcia odbywać się będą w salach dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 3, wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, przystosowanych dla odpowiedniej liczby uczestników.
8. Zajęcia będą odbywać się według ustalonego harmonogramu. Harmonogram opracowany przez Wykonawcę, musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej oraz Zamawiającego.
9. Realizacja zajęć objętych zamówieniem nie może kolidować z kalendarzem roku szkolnego w województwie śląskim oraz planem zajęć szkoły, być dostosowana do planu zajęć lekcyjnych poszczególnych uczniów/uczennic biorących udział w projekcie oraz innych wydarzeń jak np. wycieczki i przerwy w zajęciach dydaktycznych. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć w soboty po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Zamawiającym.
10. Program zajęć opracowany przez Wykonawcę musi być uzgodniony i zaakceptowany przed rozpoczęciem zajęć przez Dyrektora szkoły oraz Zamawiającego
11. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) opracowania harmonogramu i przedstawienia go do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
2) opracowania programu zajęć z podaniem tematyki  w formie uproszczonego konspektu zajęć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
3) prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z przygotowanym harmonogramem oraz programem zajęć,
4) sprawowania opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć,
5) prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami, tj.: 
a) listy obecności uczniów na każdych zajęciach zawierającej datę i godziny prowadzonych zajęć, tematykę zajęć, imiona i nazwiska uczniów, z podpisem prowadzącego zajęcia – lista każdorazowo musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej
b) dziennik zajęć, który zawierał będzie m.in.: 
- listę obecności, weryfikację obecności na zajęciach uczniów w każdym dniu świadczenia usługi edukacyjnej, 
- zakładany program zajęć ze wskazaniem przewidywanego wymiaru godzin, 
- realizacje rzeczywistej usługi ze wskazaniem daty przeprowadzenia tematu, 
- czas trwania (w godzinach lekcyjnych) podpis prowadzącego, a także wyniki przeprowadzonych testów sprawdzających. 
c) miesięczne karty czasu pracy, zaakceptowane przez dyrektora szkoły
d) wydanie certyfikatów ukończenia zajęć dla każdego dziecka biorącego udział w zajęciach
e) inne dokumenty niezbędne dla potrzeb realizacji projektu. 
6) ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt, dyrektorem szkoły, w której realizowane są zajęcia edukacyjne,
7) opracowania, przeprowadzenia i oceny testów bądź innych sprawdzianów wiedzy uczniów. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów „na wejściu” i „na koniec” zajęć w celu sprawdzenia osiągniętego efektu edukacyjnego. Zakres sprawdzanych wiadomości, treść sprawdzianów winna być uzgodniona uprzednio z koordynatorem projektu. Sprawdziany wiedzy powinny mierzyć wiedzę uczniów w sposób możliwie najpełniejszy. Wykonawca zapewni ocenę sprawdzianów wedle zobiektywizowanych kryteriów.
8) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych zajęć
9) zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia,
10) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
11) przestrzegania prawidłowej promocji projektu, posługiwanie się logotypami UE oraz POKL itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi,
12) oznaczenia logami: UE, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFS, a także logiem i nazwą projektu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (dzienniki, listy obecności, testy, etc.).
13) ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów, zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
14) informowania Dyrektora szkoły oraz Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych uniemożliwiających prowadzenie danych zajęć zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem tych zajęć,
15) przekazania całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia
12. Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zajęć muszą zawierać informację o współfinansowaniu zajęć z Europejskiego Funduszu Społecznego, logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
13. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy zajęcia zostaną odpracowane w innym, uzgodnionym przez Strony terminie.
14. W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu choroby), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba zastępowana.

IV.  Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.11.2015 r.
2) Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia: 
a) rozliczenie finansowe przeprowadza się na podstawie ilości przeprowadzonych w danym miesiącu godzin zajęć oraz odpowiadających im cen ryczałtowych za 1 godzinę lekcyjną przedstawioną w ofercie
b) płatność za należycie wykonaną usługę w danym miesiącu reguluje się w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury wraz z kartą czasu pracy, dokumentującą zrealizowane usługi edukacyjne. 

V. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał usługi polegające na prowadzeniu zajęć/warsztatów wyrównawczych matematyczno-informatycznych lub zajęć nakierowanych na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych w wymiarze łącznym min. 100 godzin.

CZĘŚĆ 4

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych pt. "Wykorzystywanie wiedzy w praktyce”: zajęcia wyrównawcze matematyczno-informatyczne i  zajęcia nakierowane na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu realizowanych w ramach projektu „Odkryj w sobie geniusz@”  

I. Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze matematyczno-informatyczne

Zajęcia winny być przeprowadzone z naciskiem na wyrównywanie umiejętności i utrwalanie bieżącego materiału z matematyki i zwiększenia zainteresowania matematyką i informatyką jako przedmiotami ułatwiającymi funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie, w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod doświadczalnych, samodzielnie wykonywanych doświadczeń przez dzieci oraz gier logicznych i utrwalających dane zagadnienie, z elementami „robotyki”, programowania i konstruowania w oparciu np. o klocki lego z naciskiem na rozwój pamięci i logicznego myślenia, umiejętności  jasnego formułowania rozwiązań
Zajęcia winny być odpowiednio dostosowane do poziomu uczniów i uczennic

Wymiar zajęć
- łączna ilość grup: 1
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 54h

II. Zajęcia pozalekcyjne nakierowane na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych

Zajęcia winny być przeprowadzone w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod doświadczalnych, samodzielnie wykonywanych doświadczeń przez dzieci, gier logicznych, technologii komputerowej/ITC, z elementami „robotyki”, programowania i konstruowania w oparciu np. o klocki lego z naciskiem na rozwój pamięci i logicznego myślenia, umiejętności  jasnego formułowania rozwiązań, poznawania własnych mocnych stron, z elementami metody szybkiego liczenia

Wymiar zajęć
- łączna ilość grup: 1
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 54h

III. Pozostałe wymagania dot. zajęć pozalekcyjnych wymienionych w pkt. I i II:

1. Zajęcia winny być odpowiednio dostosowane do poziomu uczniów i uczennic
2. Zajęcia będą się odbywać w grupach 10 osobowych ze średnią min. częstotliwością 6 godzin lekcyjnych miesięcznie na każdą grupę.
3. Przez godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 60 minut 
4. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem również zakup wszelkich materiałów w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. dokumenty wskazane w pkt. 11, (dzienniki, karty pracy itd.), itp.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany ilości dzieci w poszczególnych grupach,
b) zmiany średniej miesięcznej ilości godzin zajęć lekcyjnych w poszczególnych grupach, z zachowaniem łącznego wymiaru godzin lekcyjnych dla poszczególnych grup, przy zachowaniu cen jednostkowych za 1 godzinę lekcyjną, określoną przez Wykonawcę w ofercie.
6. Wykaz dzieci biorących udział w zajęciach, z podziałem na grupy zostanie określony i przedstawiony Wykonawcy przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
7. Zajęcia odbywać się będą w salach dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 5, wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, przystosowanych dla odpowiedniej liczby uczestników.
8. Zajęcia będą odbywać się według ustalonego harmonogramu. Harmonogram opracowany przez Wykonawcę, musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej oraz Zamawiającego.
9. Realizacja zajęć objętych zamówieniem nie może kolidować z kalendarzem roku szkolnego w województwie śląskim oraz planem zajęć szkoły, być dostosowana do planu zajęć lekcyjnych poszczególnych uczniów/uczennic biorących udział w projekcie oraz innych wydarzeń jak np. wycieczki i przerwy w zajęciach dydaktycznych. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć w soboty po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Zamawiającym.
10. Program zajęć opracowany przez Wykonawcę musi być uzgodniony i zaakceptowany przed rozpoczęciem zajęć przez Dyrektora szkoły oraz Zamawiającego
11. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) opracowania harmonogramu i przedstawienia go do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
2) opracowania programu zajęć z podaniem tematyki  w formie uproszczonego konspektu zajęć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
3) prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z przygotowanym harmonogramem oraz programem zajęć,
4) sprawowania opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć,
5) prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami, tj.:
a) listy obecności uczniów na każdych zajęciach zawierającej datę i godziny prowadzonych zajęć, tematykę zajęć, imiona i nazwiska uczniów, z podpisem prowadzącego zajęcia – lista każdorazowo musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej,
b) dziennik zajęć, który zawierał będzie m.in.: 
- listę obecności, weryfikację obecności na zajęciach uczniów w każdym dniu świadczenia usługi edukacyjnej, 
- zakładany program zajęć ze wskazaniem przewidywanego wymiaru godzin, 
- realizacje rzeczywistej usługi ze wskazaniem daty przeprowadzenia tematu, 
- czas trwania (w godzinach lekcyjnych) podpis prowadzącego, a także wyniki przeprowadzonych testów sprawdzających. 
c) miesięczne karty czasu pracy, zaakceptowane przez dyrektora szkoły,
d) wydanie certyfikatów ukończenia zajęć dla każdego dziecka biorącego udział w zajęciach,
e) inne dokumenty niezbędne dla potrzeb realizacji projektu,
6) ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt, dyrektorem szkoły, w której realizowane są zajęcia edukacyjne,
7) opracowania, przeprowadzenia i oceny testów bądź innych sprawdzianów wiedzy uczniów. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów „na wejściu” i „na koniec” zajęć w celu sprawdzenia osiągniętego efektu edukacyjnego. Zakres sprawdzanych wiadomości, treść sprawdzianów winna być uzgodniona uprzednio z koordynatorem projektu. Sprawdziany wiedzy powinny mierzyć wiedzę uczniów w sposób możliwie najpełniejszy. Wykonawca zapewni ocenę sprawdzianów wedle zobiektywizowanych kryteriów,
8) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych zajęć,
9) zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia,
10) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
11) przestrzegania prawidłowej promocji projektu, posługiwanie się logotypami UE oraz POKL itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi,
12) oznaczenia logami: UE, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFS, a także logiem i nazwą projektu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (dzienniki, listy obecności, testy, etc.),
13) ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów, zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
14) informowania Dyrektora szkoły oraz Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych uniemożliwiających prowadzenie danych zajęć zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem tych zajęć,
15) przekazania całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia. 
12. Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zajęć muszą zawierać informację o współfinansowaniu zajęć z Europejskiego Funduszu Społecznego, logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
13. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy zajęcia zostaną odpracowane w innym, uzgodnionym przez Strony terminie.
14. W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu choroby), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba zastępowana.

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.11.2015 r.
2) Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia: 
a) rozliczenie finansowe przeprowadza się na podstawie ilości przeprowadzonych w danym miesiącu godzin zajęć oraz odpowiadających im cen ryczałtowych za 1 godzinę lekcyjną przedstawioną w ofercie,
b) płatność za należycie wykonaną usługę w danym miesiącu reguluje się w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury wraz z kartą czasu pracy, dokumentującą zrealizowane usługi edukacyjne. 

V. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał usługi polegające na prowadzeniu zajęć/warsztatów wyrównawczych matematyczno-informatycznych lub zajęć nakierowanych na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych w wymiarze łącznym min. 100 godzin.

CZĘŚĆ 5

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych pt. "Wykorzystywanie wiedzy w praktyce”: zajęcia wyrównawcze matematyczno-informatyczne i  zajęcia nakierowane na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych w Szkole Podstawowej nr 6 w Ustroniu realizowanych w ramach projektu „Odkryj w sobie geniusz@”

I. Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze matematyczno-informatyczne dla uczniów i uczennic mniej zdolnych

Zajęcia winny być przeprowadzone z naciskiem na wyrównywanie umiejętności i utrwalanie bieżącego materiału z matematyki i zwiększenia zainteresowania matematyką i informatyką jako przedmiotami ułatwiającymi funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie, w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod doświadczalnych, samodzielnie wykonywanych doświadczeń przez dzieci oraz gier logicznych i utrwalających dane zagadnienie, z elementami „robotyki”, programowania i konstruowania w oparciu np. o klocki lego z naciskiem na rozwój pamięci i logicznego myślenia, umiejętności  jasnego formułowania rozwiązań
Zajęcia winny być odpowiednio dostosowane do poziomu uczniów i uczennic

Wymiar zajęć
- łączna ilość grup: 1
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 54h

II. Zajęcia pozalekcyjne nakierowane na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych dla uczniów i uczennic uzdolnionych

Zajęcia winny być przeprowadzone w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod doświadczalnych, samodzielnie wykonywanych doświadczeń przez dzieci, gier logicznych, technologii komputerowej/ITC, z elementami „robotyki”, programowania i konstruowania w oparciu np. o klocki lego z naciskiem na rozwój pamięci i logicznego myślenia, umiejętności  jasnego formułowania rozwiązań, poznawania własnych mocnych stron, z elementami metody szybkiego liczenia

Wymiar zajęć
- łączna ilość grup: 1
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 54h

III. Pozostałe wymagania dot. zajęć pozalekcyjnych wymienionych w pkt. I i II:

1. Zajęcia winny być odpowiednio dostosowane do poziomu uczniów i uczennic.
2. Zajęcia będą się odbywać w grupach 10 osobowych ze średnią min. częstotliwością 6 godzin lekcyjnych miesięcznie na każdą grupę.
3. Przez godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 60 minut.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem również zakup wszelkich materiałów w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. dokumenty wskazane w pkt. 11, (dzienniki, karty pracy itd.), itp.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany ilości dzieci w poszczególnych grupach,
b) zmiany średniej miesięcznej ilości godzin zajęć lekcyjnych w poszczególnych grupach, z zachowaniem łącznego wymiaru godzin lekcyjnych dla poszczególnych grup, przy zachowaniu cen jednostkowych za 1 godzinę lekcyjną, określoną przez Wykonawcę w ofercie.
6. Wykaz dzieci biorących udział w zajęciach, z podziałem na grupy zostanie określony i przedstawiony Wykonawcy przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
7. Zajęcia odbywać się będą w salach dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 6, wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, przystosowanych dla odpowiedniej liczby uczestników.
8. Zajęcia będą odbywać się według ustalonego harmonogramu. Harmonogram opracowany przez Wykonawcę, musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej oraz Zamawiającego.
9. Realizacja zajęć objętych zamówieniem nie może kolidować z kalendarzem roku szkolnego w województwie śląskim oraz planem zajęć szkoły, być dostosowana do planu zajęć lekcyjnych poszczególnych uczniów/uczennic biorących udział w projekcie oraz innych wydarzeń jak np. wycieczki i przerwy w zajęciach dydaktycznych. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć w soboty po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Zamawiającym.
10. Program zajęć opracowany przez Wykonawcę musi być uzgodniony i zaakceptowany przed rozpoczęciem zajęć przez Dyrektora szkoły oraz Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) opracowania harmonogramu i przedstawienia go do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
2) opracowania programu zajęć z podaniem tematyki  w formie uproszczonego konspektu zajęć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
3) prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z przygotowanym harmonogramem oraz programem zajęć,
4) sprawowania opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć,
5) prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami, tj.: 
a) listy obecności uczniów na każdych zajęciach zawierającej datę i godziny prowadzonych zajęć, tematykę zajęć, imiona i nazwiska uczniów, z podpisem prowadzącego zajęcia – lista każdorazowo musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej,
b) dziennik zajęć, który zawierał będzie m.in.: 
- listę obecności, weryfikację obecności na zajęciach uczniów w każdym dniu świadczenia usługi edukacyjnej, 
- zakładany program zajęć ze wskazaniem przewidywanego wymiaru godzin, 
- realizacje rzeczywistej usługi ze wskazaniem daty przeprowadzenia tematu, 
- czas trwania (w godzinach lekcyjnych) podpis prowadzącego, a także wyniki przeprowadzonych testów sprawdzających. 
c) miesięczne karty czasu pracy, zaakceptowane przez dyrektora szkoły,
d) wydanie certyfikatów ukończenia zajęć dla każdego dziecka biorącego udział w zajęciach,
e) inne dokumenty niezbędne dla potrzeb realizacji projektu. 
6) ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt, dyrektorem szkoły, w której realizowane są zajęcia edukacyjne,
7) opracowania, przeprowadzenia i oceny testów bądź innych sprawdzianów wiedzy uczniów. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów „na wejściu” i „na koniec” zajęć w celu sprawdzenia osiągniętego efektu edukacyjnego. Zakres sprawdzanych wiadomości, treść sprawdzianów winna być uzgodniona uprzednio z koordynatorem projektu. Sprawdziany wiedzy powinny mierzyć wiedzę uczniów w sposób możliwie najpełniejszy. Wykonawca zapewni ocenę sprawdzianów wedle zobiektywizowanych kryteriów,
8) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych zajęć,
9) zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia,
10) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
11) przestrzegania prawidłowej promocji projektu, posługiwanie się logotypami UE oraz POKL itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi,
12) oznaczenia logami: UE, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFS, a także logiem i nazwą projektu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (dzienniki, listy obecności, testy, etc.),
13) ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów, zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
14) informowania Dyrektora szkoły oraz Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych uniemożliwiających prowadzenie danych zajęć zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem tych zajęć,
15) przekazania całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia.
12. Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zajęć muszą zawierać informację o współfinansowaniu zajęć z Europejskiego Funduszu Społecznego, logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
13. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy zajęcia zostaną odpracowane w innym, uzgodnionym przez Strony terminie.
14. W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu choroby), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba zastępowana.

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.11.2015 r.
2) Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia: 
a) rozliczenie finansowe przeprowadza się na podstawie ilości przeprowadzonych w danym miesiącu godzin zajęć oraz odpowiadających im cen ryczałtowych za 1 godzinę lekcyjną przedstawioną w ofercie,
b)  płatność za należycie wykonaną usługę w danym miesiącu reguluje się w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury wraz z kartą czasu pracy, dokumentującą zrealizowane usługi edukacyjne. 

V. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał usługi polegające na prowadzeniu zajęć/warsztatów wyrównawczych matematyczno-informatycznych lub zajęć nakierowanych na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych w wymiarze łącznym min. 100 godzin.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy PZP, na jedną lub więcej wybranych części, a także na całość zamówienia.

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Agata Markiewicz tel. 33 8579-341, 
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2015 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych pt. "Wykorzystywanie wiedzy w praktyce”: zajęcia wyrównawcze matematyczno-informatyczne i  zajęcia nakierowane na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych w Szkołach Podstawowych w Ustroniu realizowanych w ramach projektu „Odkryj w sobie geniusz@

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 16.02.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie danej części  zamówienia
C = ------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty dla danej części zamówienia


Ustroń, dn. 06.02.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:24 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych pt. "Wykorzystywanie wiedzy w praktyce”: zajęcia wyrównawcze matematyczno-informatyczne i zajęcia nakierowane na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych w Szkołach Podstawowych w Ustroniu realizowanych w ramach projektu „Odkryj w sobie geniusz@
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:06.02.2015 14:29
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:04.05.2015 11:27