OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.25.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Szkołach Podstawowych w Ustroniu w ramach projektu pn. "Odkryj w sobie geniusz@

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Szkołach Podstawowych w Ustroniu w ramach projektu pn. "Odkryj w sobie geniusz@. 
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zamówienie zostało podzielone na części i obejmuje:

CZĘŚĆ 1
Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z języka angielskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@”
Opis zamówienia stanowi załącznik nr 1.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy dla części 1, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 21 od daty zawarcia umowy.
2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienie.
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych o wartości min. 2.000 zł brutto.

CZĘŚĆ 2

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z języka francuskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@”
Opis zamówienia stanowi załącznik nr 2.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy dla części 2, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 21od daty zawarcia umowy.
2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienie.
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych o wartości min. 200 zł brutto.

CZĘŚĆ 3

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych:  edukacyjne gry planszowe podnoszące umiejętności matematyczne oraz gry edukacyjne – rozwijające logiczne myślenie realizowanych w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@”
Opis zamówienia stanowi załącznik nr 3.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy dla części 3, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 21od daty zawarcia umowy.
2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienie.
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych o wartości min. 2000 zł brutto.

CZĘŚĆ 4

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych: wielostanowiskowy program multimedialny wspomagający wyrównywanie szans i umiejętności z zakresu matematyki realizowanych w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@”
Opis zamówienia stanowi załącznik nr 4.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy dla części 4, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 21od daty zawarcia umowy.
2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienie.
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych o wartości min. 6000 zł brutto.
Gwarancja: 24 m-ce

CZĘŚĆ 5

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych: program graficzny do obróbki zdjęć realizowanych w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@”
Opis zamówienia stanowi załącznik nr 5.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy dla części 5, a w szczególności:
1)  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 21od daty zawarcia umowy.
2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienie.
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych o wartości min. 6000 zł brutto.
Gwarancja: 24 m-ce

CZĘŚĆ 6

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych: instrumenty techniczne realizowanych w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@”
Opis zamówienia stanowi załącznik nr 6.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 21od daty zawarcia umowy.
2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienie.
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych o wartości min. 6000 zł brutto.
Gwarancja: 24 m-ce

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy PZP, na jedną lub więcej wybranych części, a także na całość zamówienia.

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych:
Aleksandra Szarzec tel. 33 8579-334, Magdalena Kozłowska tel 33 8579-328 
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: 
„ Konkurs - Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Szkołach Podstawowych w Ustroniu w ramach projektu pn. "Odkryj w sobie geniusz@.”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 18.02.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie danej części  zamówienia
C = ------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty dla danej części zamówienia


Ustroń, dn. 10.02.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:25 Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Szkołach Podstawowych w Ustroniu w ramach projektu pn. "Odkryj w sobie geniusz@
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:10.02.2015 13:46
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:04.05.2015 12:09