OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.26.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz grupowych warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic z Gimnazjów Miasta Ustroń w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu” 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz warsztatów  grupowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic z Gimnazjów Miasta Ustroń w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu”.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Nauka – drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Zamówienie zostało podzielone na części i obejmuje:

CZĘŚĆ 1

Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz grupowych warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic z Gimnazjum nr 1 w Ustroniu w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu”: 

I. Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 38 uczniów i uczennic, w wymiarze: 38h
- 1 konsultacja indywidualna dla 1 ucznia = 1h (60min),
- termin przeprowadzenia konsultacji indywidualnych: od dnia zawarcia umowy do 30.05.2015 r.
Konsultacje indywidualne winny być nakierowane na zagadnienia dotyczące możliwości kształcenia, mój potencjał – mój kapitał, korzyści płynące z wyboru danej ścieżki edukacyjno-zawodowej, podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowej tzw. planowanie ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej.

II. Przeprowadzenie grupowych warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic:
- łączna ilość grup: 4,
- łączny wymiar ilości warsztatów: 20,
- warsztaty będą się odbywać w grupach 10 osobowych ze średnią min. częstotliwością:  1 warsztat w miesiącu dla każdej grupy,
- 1 warsztat = 1h=60min,
- termin przeprowadzenia warsztatów: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2015 r.

III. Warsztaty winny być ukierunkowane na określenie indywidualnej ścieżki zawodowej, określenie mocnych i słabych stron, odkrywanie indywidualnych predyspozycji zawodowych, wskazanie kierunków poszukiwań dalszej edukacji określonym predyspozycjom, informacje dot. wymagań wykonywanych poszczególnych zawodów, przeprowadzenie tzw. testów kariery, umożliwienie realnego wyboru edukacyjno-zawodowego każdemu uczestnikowi, planowanie kariery.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem również zakup wszelkich materiałów w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. dokumenty wskazane w pkt. 8, (dzienniki, karty pracy itd.), itp.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany ilości uczestników w grupach,
b) zmiany średniej miesięcznej ilości warsztatów w poszczególnych grupach, z zachowaniem łącznego wymiaru warsztatów dla poszczególnej grupy, przy zachowaniu cen jednostkowych za 1 warsztat, określonych przez Wykonawcę w ofercie.
3. Wykaz uczestników biorących udział w konsultacjach indywidualnych i warsztatach (z podziałem na grupy) zostanie określony i przedstawiony Wykonawcy przez Dyrektora Gimnazjum w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Konsultacje indywidualne i warsztaty odbywać się będą w salach dydaktycznych Gimnazjum nr 1, wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, przystosowanych dla odpowiedniej liczby uczestników.
5. Konsultacje indywidualne i warsztaty będą odbywać się według ustalonego harmonogramu. Harmonogram opracowany przez Wykonawcę, musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Dyrektora Gimnazjum oraz Zamawiającego.
6. Realizacja konsultacji indywidualnych i warsztatów objętych zamówieniem nie może kolidować z kalendarzem roku szkolnego w województwie śląskim oraz planem zajęć szkoły, być dostosowana do planu zajęć lekcyjnych poszczególnych uczniów/uczennic biorących udział w projekcie oraz innych wydarzeń jak np. wycieczki i przerwy w zajęciach dydaktycznych. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć w soboty po uzgodnieniu z Dyrektorem Gimnazjum i Zamawiającym.
7. Program konsultacji indywidualnych oraz warsztatów opracowany przez Wykonawcę musi być uzgodniony i zaakceptowany przed rozpoczęciem zajęć przez Dyrektora Gimnazjum oraz Zamawiającego 
8. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) opracowania harmonogramu i przedstawienia go do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
2) opracowania programu konsultacji indywidualnych oraz warsztatów z podaniem tematyki  w formie uproszczonego konspektu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
3) prowadzenia konsultacji indywidualnych oraz warsztatów zgodnie z przygotowanym harmonogramem oraz programem,
4) sprawowania opieki nad uczestnikami w czasie trwania konsultacji indywidualnych oraz warsztatów,
5) prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami, tj.: 
a) listy obecności uczestników na każdych konsultacjach indywidualnych oraz warsztatach zawierającej:
- datę i godziny prowadzonych konsultacji indywidualnych czy warsztatów,
- tematykę warsztatów, w przypadku konsultacji indywidualnych tematyka ogólna,
- imiona i nazwiska uczestnika wraz z jego podpisem, z podpisem prowadzącego konsultacje indywidualne, lista każdorazowo musi być zatwierdzona przez Dyrektora Gimnazjum
b) miesięczne karty czasu pracy, zaakceptowane przez Dyrektora Gimnazjum,
c) testy kariery,
d) inne dokumenty niezbędne dla potrzeb realizacji projektu,
6) ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt, Dyrektorem Gimnazjum, w której realizowane są konsultacje indywidualne oraz warsztaty,
7) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych konsultacji oraz warsztatów,
8) zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na konsultacje indywidualne oraz warsztaty prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia,
9) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
10) przestrzegania prawidłowej promocji projektu, posługiwanie się logotypami UE oraz POKL itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi,
11) oznaczenia logami: UE, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFS, a także logiem i nazwą projektu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (listy obecności, karty pracy, testy, etc.),
12) ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów, zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
13) informowania Dyrektora Gimnazjum oraz Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych uniemożliwiających prowadzenie danych zajęć zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem tych zajęć,
14) przekazania całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia. 
9. Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zajęć muszą zawierać informację o współfinansowaniu zajęć z Europejskiego Funduszu Społecznego, logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy zajęcia zostaną odpracowane w innym, uzgodnionym przez Strony terminie.
11. W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu choroby), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba zastępowana.

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
a) konsultacje indywidualne: od daty zawarcia umowy do 30.05.2015 r.
b) warsztaty: od daty zawarcia umowy do 30.11.2015 r.
2) Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia: 
a) rozliczenie finansowe przeprowadza się na podstawie ilości przeprowadzonych w danym miesiącu godzin konsultacji indywidualnych i warsztatów oraz odpowiadających im cen ryczałtowych za 1 godzinę konsultacji i warsztatów przedstawioną w ofercie,
b) płatność za należycie wykonaną usługę w danym miesiącu reguluje się w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury wraz z kartą czasu pracy, dokumentującą zrealizowane konsultacje indywidualne i warsztaty. 

V. Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał usługi polegające na przeprowadzeniu konsultacji indywidualnych lub warsztatów z poradnictwa edukacyjno-zawodowego w wymiarze łącznym min. 100 godzin.
2) dysponuje min. 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą: licencję doradcy zawodowego i wykształcenie wyższe pedagogiczne - przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty.

CZĘŚĆ 2

Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz grupowych warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu”: 

I. Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 42 uczniów i uczennic, w wymiarze: 42h
- 1 konsultacja indywidualna dla 1 ucznia = 1h (60min),
- termin przeprowadzenia konsultacji indywidualnych: od dnia zawarcia umowy do 30.05.2015 r.
Konsultacje indywidualne winny być nakierowane na zagadnienia dotyczące możliwości kształcenia, mój potencjał – mój kapitał, korzyści płynące z wyboru danej ścieżki edukacyjno-zawodowej, podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowej tzw. planowanie ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej.

II. Przeprowadzenie grupowych warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic:
- łączna ilość grup: 4,
- łączny wymiar ilości warsztatów: 20,
- warsztaty będą się odbywać w grupach 10 osobowych ze średnią min. częstotliwością: 1 warsztat w miesiącu dla każdej grupy,
- 1 warsztat = 1h=60min,
- termin przeprowadzenia warsztatów: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2015 r.

III. Warsztaty winny być ukierunkowane na określenie indywidualnej ścieżki zawodowej, określenie mocnych i słabych stron, odkrywanie indywidualnych predyspozycji zawodowych, wskazanie kierunków poszukiwań dalszej edukacji określonym predyspozycjom, informacje dot. wymagań wykonywanych poszczególnych zawodów, przeprowadzenie tzw. testów kariery, umożliwienie realnego wyboru edukacyjno-zawodowego każdemu uczestnikowi, planowanie kariery.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem również zakup wszelkich materiałów w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. dokumenty wskazane w pkt. 8, (dzienniki, karty pracy itd.), itp.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany ilości uczestników w grupach,
b) zmiany średniej miesięcznej ilości warsztatów w poszczególnych grupach, z zachowaniem łącznego wymiaru warsztatów dla poszczególnej grupy, przy zachowaniu cen jednostkowych za 1 warsztat, określonych przez Wykonawcę w ofercie.
3. Wykaz uczestników biorących udział w konsultacjach indywidualnych i warsztatach (z podziałem na grupy) zostanie określony i przedstawiony Wykonawcy przez Dyrektora Gimnazjum w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Konsultacje indywidualne i warsztaty odbywać się będą w salach dydaktycznych Gimnazjum nr 2, wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, przystosowanych dla odpowiedniej liczby uczestników.
5. Konsultacje indywidualne i warsztaty będą odbywać się według ustalonego harmonogramu. Harmonogram opracowany przez Wykonawcę, musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Dyrektora Gimnazjum oraz Zamawiającego.
6. Realizacja konsultacji indywidualnych i warsztatów objętych zamówieniem nie może kolidować z kalendarzem roku szkolnego w województwie śląskim oraz planem zajęć szkoły, być dostosowana do planu zajęć lekcyjnych poszczególnych uczniów/uczennic biorących udział w projekcie oraz innych wydarzeń jak np. wycieczki i przerwy w zajęciach dydaktycznych. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć w soboty po uzgodnieniu z Dyrektorem Gimnazjum i Zamawiającym.
7. Program konsultacji indywidualnych oraz warsztatów opracowany przez Wykonawcę musi być uzgodniony i zaakceptowany przed rozpoczęciem zajęć przez Dyrektora Gimnazjum oraz Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) opracowania harmonogramu i przedstawienia go do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
2) opracowania programu konsultacji indywidualnych oraz warsztatów z podaniem tematyki  w formie uproszczonego konspektu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
3) prowadzenia konsultacji indywidualnych oraz warsztatów zgodnie z przygotowanym harmonogramem oraz programem,
4) sprawowania opieki nad uczestnikami w czasie trwania konsultacji indywidualnych oraz warsztatów,
5) prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami, tj.: 
a) listy obecności uczestników na każdych konsultacjach indywidualnych oraz warsztatach zawierającej:
- datę i godziny prowadzonych konsultacji indywidualnych czy warsztatów,
- tematykę warsztatów, w przypadku konsultacji indywidualnych tematyka ogólna,
- imiona i nazwiska uczestnika wraz z jego podpisem, z podpisem prowadzącego konsultacje indywidualne, lista każdorazowo musi być zatwierdzona przez Dyrektora Gimnazjum 
b) miesięczne karty czasu pracy, zaakceptowane przez Dyrektora Gimnazjum,
c) testy kariery,
d) inne dokumenty niezbędne dla potrzeb realizacji projektu. 
6) ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt, Dyrektorem Gimnazjum, w której realizowane są konsultacje indywidualne oraz warsztaty,
7) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych konsultacji oraz warsztatów,
8) zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na konsultacje indywidualne oraz warsztaty prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia,
9) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
10) przestrzegania prawidłowej promocji projektu, posługiwanie się logotypami UE oraz POKL itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi,
11) oznaczenia logami: UE, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFS, a także logiem i nazwą projektu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (listy obecności, karty pracy, testy, etc.),
12) ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów, zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
13) informowania Dyrektora Gimnazjum oraz Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych uniemożliwiających prowadzenie danych zajęć zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem tych zajęć,
14) przekazania całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia. 
9. Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zajęć muszą zawierać informację o współfinansowaniu zajęć z Europejskiego Funduszu Społecznego, logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy zajęcia zostaną odpracowane w innym, uzgodnionym przez Strony terminie.
11. W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu choroby), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba zastępowana. 

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
a) konsultacje indywidualne: od daty zawarcia umowy do 30.05.2015 r.
b) warsztaty: od daty zawarcia umowy do 30.11.2015 r.
2) Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia: 
a) rozliczenie finansowe przeprowadza się na podstawie ilości przeprowadzonych w danym miesiącu godzin konsultacji indywidualnych i warsztatów oraz odpowiadających im cen ryczałtowych za 1 godzinę konsultacji i warsztatów przedstawioną w ofercie,
b) płatność za należycie wykonaną usługę w danym miesiącu reguluje się w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury wraz z kartą czasu pracy, dokumentującą zrealizowane konsultacje indywidualne i warsztaty. 

V. Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał usługi polegające na przeprowadzeniu konsultacji indywidualnych lub warsztatów z poradnictwa edukacyjno-zawodowego w wymiarze łącznym min. 100 godzin,
2) dysponuje min. 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą: licencję doradcy zawodowego i wykształcenie wyższe pedagogiczne - przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy PZP, na jedną lub więcej wybranych części, a także na całość zamówienia.

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych:
Agata Markiewicz tel. 33 8579-341, Magdalena Kozłowska tel. 33 8579-328 
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
 „ Konkurs - Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz grupowych warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic z Gimnazjów Miasta Ustroń w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 19.02.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie danej części  zamówienia
C = ------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty dla danej części zamówienia


Ustroń, dn. 11.02.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:26 Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz grupowych warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic z Gimnazjów Miasta Ustroń w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:11.02.2015 12:04
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:04.05.2015 13:20