OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.28.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Ustroniu, w ramach projektu pn. "Nauka-drogą do sukcesu"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Ustroniu, w ramach projektu pn. "Nauka-drogą do sukcesu".

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Nauka-drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zamówienie zostało podzielone na części i obejmuje:

CZĘŚĆ 1
Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z języka angielskiego realizowanych w ramach projektu pn. "Nauka-drogą do sukcesu"

Opis zamówienia stanowi załącznik nr 1.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy.
2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienie.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych lub gimnazjów wartości min. 700 zł brutto.

CZĘŚĆ 2

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z języka francuskiego realizowanych w ramach projektu pn. "Nauka-drogą do sukcesu"

Opis zamówienia stanowi załącznik nr 2.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy.
2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienie.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych lub gimnazjów o wartości min. 200 zł brutto.

CZĘŚĆ 3

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z języka niemieckiego realizowanych w ramach projektu pn. "Nauka-drogą do sukcesu"

Opis zamówienia stanowi załącznik nr 3.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy.
2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienie.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych lub gimnazjów o wartości min. 400 zł brutto.

CZĘŚĆ 4

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych: multimedialny program - planowanie indywidualnej ścieżki kariery oraz program multimedialny (poradnik) - budowanie własnej firmy, realizowanych w ramach projektu pn. "Nauka-drogą do sukcesu"

Opis zamówienia stanowi załącznik nr 4.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy.
2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienie.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych lub gimnazjów o wartości min. 3000 zł brutto.
Gwarancja: 24 miesiące

CZĘŚĆ 5

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych: gier planszowych dotyczących przedsiębiorczości, realizowanych w ramach projektu pn. "Nauka-drogą do sukcesu"

Opis zamówienia stanowi załącznik nr 5.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy.
2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienie.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych lub gimnazjów o wartości min. 1700 zł brutto.

CZĘŚĆ 6

Dostawa multimedialnych pomocy dydaktycznych wraz z montażem do zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ramach projektu pn."Nauka-drogą do sukcesu"

Opis zamówienia stanowi załącznik nr 6.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy.
2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienie.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych lub gimnazjów o wartości min. 20.000. zł brutto.
Gwarancja: 24 miesiące

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy PZP, na jedną lub więcej wybranych części, a także na całość zamówienia.

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych:
Aleksandra Szarzec tel. 33 8579-334, Magdalena Kozłowska tel 33 8579-328
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: „
 Konkurs - Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Ustroniu, w ramach projektu pn. "Nauka-drogą do sukcesu".

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 24.02.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).


CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie danej części  zamówienia
C = ------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty dla danej części zamówienia


Ustroń, dn. 16.02.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:28 Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Ustroniu, w ramach projektu pn. "Nauka-drogą do sukcesu"
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:16.02.2015 14:58
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:04.05.2015 13:47