OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.31.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Remont chodnika dla pieszych ul. Sanatoryjna w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na remoncie chodnika dla pieszych w ciągu ulicy Sanatoryjnej w Ustroniu.

Zakres zamówienia obejmuje:
1) Roboty rozbiórkowe i ziemne,
2) Wyrównanie istniejącej podbudowy,
3) Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik i obrzeża,
4) Ułożenie:
a) krawężników betonowych o wym. 15x30cm,
b) obrzeży betonowych o wym. 25x8 cm,
c) nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej prostokątnej o wym. 20x10x8 cm na powierzchni 417 m2,
d) nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6 cm na powierzchni 83,40 m2.
5) Wykonanie trawników parkowych

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wniosków o akceptację materiału do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wnioski zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.
Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.05.2015 r.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Konkurs – Remont chodnika dla pieszych ul. Sanatoryjna w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 25.03.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 17.03.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:31 Remont chodnika dla pieszych ul. Sanatoryjna w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:17.03.2015 11:39
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:04.05.2015 09:30